USTANOVUJÚCA ČS KVD LIPTOV, VČS KLUBU SENIOROV 3 A HODNOTIACA ČS ZO JDS

Dňa 6.2. 2018 od 14.30 hod. sa v priestoroch hlavnej sály Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši konala  ustanovujúca členská schôdza klubu vojenských dôchodcov Liptov, výročná ČS klubu seniorov 3 a hodnotiaca ČS ZO JDS.

ČS otvoril predseda klubu,  pplk. v.v. RSDr. Peter KRAMARČÍK. Osobne, i v mene členov rady klubu zaželal všetkým prítomným v sále všetko najlepšie v roku 2018, veľa osobných úspechov, šťastie, spokojnosť a najmä pevné zdravie.  Ďalej zdôraznil, že rok 2018 je mimoriadny z hľadiska významných dejinných výročí a udalostí. Už v prvý deň nového roka sme si pripomenuli 25. výročie vzniku SR, ale aj 25. výročie vzniku ASR. Uplynie tiež 25 rokov od založenia  Zväzu vojakov z povolania ASR – od 1. snemu, ktorý sa uskutočnil 27.2.1993 v Liptovskom Mikuláši a 25 rokov od vydania prvého čísla nášho klubového spravodajcu (dvakrát ročne). Pripomenieme si 100. výročie založenia prvej ČSR 28.10. 2018 a 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny 11.11. 1918, sto rokov od prijatia Mikulášskej rezolúcie z 1. mája 1918 – tzv. mikulášske máje. Tých výročí je viac, ale boli spomenuté len tie najväčšie, ktoré sú súčasťou plánu činnosti klubu a súvisia aj s našou bývalou profesiou…  Poslanci  Mestského zastupiteľstva schválili najvyššie ocenenie mesta,  „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“, brigádnemu generálovi v. v. Jánovi IĽANOVSKÉMU. Ocenenie mu odovzdal primátor mesta 4.4.2017 pri príležitosti osláv 72. výročia oslobodenia mesta na spomienkovej slávnosti v kostole „Zbierka“,  po ktorej nasledovalo odhalenie pamätnej tabule „Na pamiatku padlým vo Veľkej vojne 1914 – 1918“ s menami 211 obetí vojny z Liptovského Mikuláša a jeho mestských častí,  na južnej fasáde kostola. Návrh na jej zhotovenie predložil náš klub spoločne s ZO SZPB primátorovi mesta, ktorý zabezpečil jeho realizáciu. Na novoročnom koncerte 7.1. 2018 v Dome kultúry boli ocenení ďalší členovia nášho klubu. Cena primátora mesta  bola udelená  pri príležitosti životného jubilea (75 r.), za dlhoročnú činnosť v okresnom poľovníckom zbore, za prácu s mládežou a za rozvoj Slovenského poľovníctva  Františkovi JAROŠOVI a Cena mesta Liptovský Mikuláš  bola udelená  za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti, Dr. Michalovi KOTIANOVI.  Obom členom srdečne blahoželáme. V priestoroch rokovania nechýbali na nástenkách  FOTOokamihy (upravené v programe Picasa) z bohatej činnosti rady klubu a z akcií, na ktorých sa zúčastňovali členovia klubu.  Účastníci so záujmom nahliadali aj do pestrej Kroniky klubu, ktorú vedie Vierka Ložeková.   V roku 2017   a do konania našej ČS opustilo naše rady celkovo 18 bývalých členov.     Ich pamiatku sme si uctili minútou ticha…

Predseda klubu privítal hostí, ktorí prišli medzi nás:  Ing. Jána BLCHÁČA, PhD – primátora mesta Liptovský Mikuláš,  doc. Ing. Petra SPILÉHO, PhD – prorektora AOS pre vzdelávanie,  mjr. Ing. Petra BERNÍKA – náčelníka štábu ZaNKIS Ružomberok,  pplk. v.v. Ing. Eugena BITERU – prezidenta ZV SR,  pplk. v.v. Dr. Michala KOTIANA – predsedu OO a KO JDS,  plk. v.v. Ing. Jána SKYBU – predsedu KVV Trenčín,  plk. v.v. Ing. Jána MARTINKO – predsedu  ZO SZPB v Liptovskom Mikuláši,  pplk. v.v. Ing. Jaroslava HAVLA – predsedu Českého spolku Liptov v Liptovskom Mikuláši,  plk. v.v. doc. Ing. Jana MAIXNERA,CSc – čestného člena ÚR a čestného člena rady klubu  a plk. v.v. Ing. Milana PROCHÁZKU – čestného člena ÚR a čestného člena rady klubu.

Naše rokovanie bolo významné tým, že sa od 1.1. 2018 u nás začala nová etapa v činnosti klubu po ukončení jeho členstva vo ZV SR. Začíname pracovať ako KVD Liptov, samostatné občianske združenie, tak, ako sme si to schválili v uznesení na mimoriadnej ČS 18.10. 2017. Každému z nás bol po zaplatení členského príspevku vydaný nový členský preukaz. Kus odvedenej práce na tomto úseku a naše veľké poďakovanie patrí Gustávovi Bielezsovi, Ľubke Dulanskej a Petrovi Kramarčíkovi.  Na ČS každý účastník pri prezentácií dostal hlasovací lístok.  Volili sme novú radu KVD, revíznu komisiu, samosprávu klubu seniorov a delegátov na okresný snem JDS. Za predsedu ZO JDS na 4-ročné funkčné obdobie bol zvolený  pplk. v.v. Ing. Štefan ŠKOLA. Voľba členov rady klubu a revíznej komisie sa uskutočnila – ako vždy – tajným hlasovaním. Na obdobie dvoch rokov bolo zvolených 13 členov rady klubu a 2. náhradníci,  3. členovia revíznej komisie a náhradník.

           Predseda nám predložil  Správu o činnosti rady klubu ZV SR, ZO JDS a samosprávy Klubu seniorov 3  v Liptovskom Mikuláši za rok 2017. Splnenie všetkých úloh z plánu práce kládlo počas celého roka zvýšené nároky na činnosť rady klubu (RK) a samosprávy – na každého jej člena. Ako sám zdôraznil, v jeho 8-ročnej práci vo funkcii predsedu klubu osobne pokladá minulý rok za najnáročnejší. Na minulej VČS bola zvolená 11-členná RK a 2. náhradníci, kontrolór klubu a za predsedu ZO JDS Štefan Škola. Na 1. zasadaní RK bol za predsedu klubu zvolený Peter Kramarčík. V roku 2017 sa uskutočnilo 12 riadnych a 4 mimoriadne zasadania rady. Člen rady bol v klube prítomný aj počas letných mesiacov. V uznesení VČS sme o. i. schválili aj „Návrh na vytvorenie občianskeho združenia KVD Liptov“.  Rade klubu bola uložená úloha vypracovať Stanovy OZ KVD Liptov, návrh na jeho registráciu a odoslať ich na MV SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb o združovaní občanov. Rada klubu splnila úlohu v stanovenom termíne. Registrácia stanov bola na MV SR vykonaná 7.7. 2017. Štatistickým úradom nám bolo pridelené identifikačné číslo (IČO). V zmysle schválených stanov je KVD Liptov právnickou osobou a má vlastnú právnu subjektivitu.  Od 1.1. 2018 sme teda:  Klub vojenských dôchodcov Liptov. Ukončenie činnosti nášho klubu vo ZV SR súviselo s činnosťou zväzovej rady od mimoriadneho snemu a jej predsedom po 9. sneme ZV SR, ktorý neplnil úlohy z uznesenia snemu, ktorý sa uskutočnil 20.6. 2017 v Trenčíne. Nevylučujeme spoluprácu nášho klubu so ZV SR, prezídiom, alebo jednotlivými zväzmi klubu (čl. 2.2. a 3.4. stanov KVD Liptov). Dôkazom toho je pokračujúca spolupráca s KVV Trenčín, klubom Žilina, Dolný Kubín, Spišská Nová Ves, Ružomberok a pod….       

        Plnenie úloh z plánu práce – stručná informácia:           V priestoroch Denného centra nášho klubu sa uskutočnila 12 krát súťaž v mariáši, z toho s klubom Žilina 5 krát. Zlepšuje sa úroveň hry a jej kvalita. Organizačne zabezpečuje súťaž vedúci krúžku František Novotný. V krúžku sa pravidelne stretáva 14 členov. Medzi najaktívnejších patria: Chrapčiak, Hajdučík, Kráľ a Novotný.  Už druhý rok veľmi aktívne pracuje krúžok stolného tenisu, ktorý využíva priestory klubu každý pondelok a štvrtok od 10.00 hod. Má 14 aktívnych členov, jeho vedúcim je Milan Bereš. Počas roku sa pravidelne uskutočňujú súťaže jednotlivcov a dvojíc (dvojhry a štvorhry). Medzi najlepších patria: Lukáč, Kolenčík, Kráľ, Dudáš, Maruščák. Pod vedením Emericha Marečka sa pravidelne stretáva aj výbor sekcie železničného vojska. Už 33. stretnutie bývalých príslušníkov železničného vojska sa uskutočnilo v dňoch 22.–23.9. 2017 v Spišskej Novej Vsi v hoteli Čingov.  Uskutočnili sa 2 besedy: – 28.2.  v Autoškole Greššo – Greššová prednáška s besedou k zmenám v dopravných predpisoch, ktorú pre 35 účastníkov vykonal Milan GMITTER.  – 24.7. sa v klube uskutočnila beseda pre členov klubu s finančnými poradcami poisťovne ALLIANZ, pobočka v Liptovský Mikuláš.

Kultúrne spoločenské podujatia:    10.3. –  sa v reštaurácii Čierny orol uskutočnilo kultúrne spoločenské posedenie pri príležitosti osláv MDŽ pre členky klubu aj s rodinnými príslušníkmi pre 104 účastníkov. Rada klubu zabezpečila kultúrny program, spoločenskú zábavu s tancom a pre všetky ženy kvety.      30.6. – posedenie členov klubu pri guláši, spojené s tanečnou zábavou v reštaurácii Tatran pre 46 účastníkov. Do tanca, ale aj do spevu hral Jozef FRÉMAL.   30.11. – tradičné posedenie na záver roka v reštaurácii Čierny orol pre 86 členov klubu.  V kultúrnom programe vystúpila tanečná skupina FREEZE.  Okrem cien pre tri stoly bolo vyžrebované aj 65 darčekov, časť bola zakúpená, ale prispeli aj sponzori a darcovia z členov klubu. Občerstvenie pripravil Miroslav JANTOŠ s kolektívom, o náladu na tanečnom parkete sa postaral DJ Peter Rak.      Uskutočnili sa 3 autobusové zájazdy: 16.5. – si 42 účastníkov prezrelo   Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch,  19.6. –  si 48 účastníkov pozrelo hrad vo Fiľakove a Zámocký hotel Galicia Nueva v Halíči.  27.9. sa uskutočnil zájazd do Starej Bystrice, kde si 48 účastníkov pozrelo jedinečný  Slovenský  Orloj a v Krušetnici na Orave  Múzeum kávy.  Organizačné zabezpečenie: Milan Bereš, Štefan Škola a Gustav Bielesz.   18.7. sa uskutočnilo stretnutie členov rady nášho klubu a 19  členov z Klubu vojenský veterán Trenčín.  Po besede v klube a výmene darčekov sa uskutočnila aj prehliadka pešej zóny mesta a návšteva Múzea Janka Kráľa. Organizovanie  spoločných stretnutí aj v budúcom období potvrdili predsedovia obidvoch klubov. Aj v r. 2018 dve stretnutia.     Redakčná rada klubu pripravila  a vydala   pre potreby členov 2 čísla Spravodajcu klubu  (24. ročník) v mesiaci máj a december.      Na 9. ročníku programu „Sami sebe“, ktorý organizujú kluby seniorov pre svojich členov a občanov mesta,  nás zastupovali: Edita Halušková s prednesom básní a tancom s vejármi Mária Almanová. Na organizačnom zabezpečení sa podieľal Jaroslav Makový.  Na vystúpeniach 19.10. a 20.10. sa zúčastnilo 60 členov klubu. – 27.10. sa 11 členov klubu zúčastnilo v Aréne Poprad  na koncerte Integrácia seniorov.   Členovia rady uskutočnili  návštevy ŤZP členov klubu: Vincenta Bartánusa –  Milan Vatrál a Milan Martinove s manželkou, Jána Belvončíka predseda klubu a Jaroslav Makový s manželkou, pri príležitosti životného jubilea – 95 rokov, navštívili Bielesz, Kramarčík a Vatrál brigádneho generála v. v.  Jána Iľanovského. Ďalšie návštevy: Adama Droppu, Václava Dobeša, Štefana Strculu a Andreja Šoltýsa, uskutočnili: Milan Vatrál, Jaroslav Makový, Stanislav Maruščák, Miroslav Porubiak, Imrich Krass. Manželia Vatrálovci poskytujú sústavnú pomoc p. Spiššákovej pri opatere jej ZŤP manžela. Navštívení členovia kladne hodnotili možnosť pozrieť si kroniku klubu a zoznámiť sa s činnosťou rady klubu a akciami pre členov klubu.  V tomto roku už 3 návštevy. V klube je 21 členov  nad 85 rokov a 7 ŤZP, ktorí majú odpustené platenie členského príspevku.      Počas roka informujeme  členov klubu o tých, ktorí nás opustili,  zabezpečujeme smútočné kytice – Jaroslav MAKOVÝ a účasť členov rady a klubu  na poslednej  rozlúčke s našimi bývalými členmi, ale aj s  bývalými príslušníkmi OS SR.

Sociálne – právny úsek   zabezpečoval počas roka odosielanie blahoželaní jubilantom klubu – Milan VATRÁL. Za prvý polrok  43 a za druhý polrok  – 44  členom nad 50 rokov a 73 pozvánok  na stretnutie s členmi rady klubu.

     22.6. – sme  v priestoroch klubu uskutočnili po prvýkrát stretnutie s jubilantmi klubu, za prvý polrok 2017. Zo 40 pozvaných sa zúčastnilo 28. Stretnutie s jubilantmi za druhý polrok sa uskutočnilo –  31.10. Účasť 27 z 33 pozvaných. Na stretnutí sa zúčastnili aj hostia: primátor mesta Ján BLCHÁČ,  rektor AOS  Jozef PUTTERA, a zástupca veliteľa ZaNKIS pplk. Ing. Miroslav MIŠKOVIČ. Občerstvenie a prípravu miestnosti zabezpečili: Maruščák, Maruščáková, Dulanský, Dulanská, Gutleberová, Lenártová. O kultúrny program sa postarali:  Halušková, Frémal, Lenártová, Maruščák a Bereš. Pozvánky a „Pamätné listy“ pre jubilantov zabezpečili:  Kramarčík a Vatrál.

    Predseda klubu sa pravidelne  zúčastňoval aj s  predsedom ZO JDS na zasadaniach rady starších, ktoré pravidelne zvoláva primátor mesta.   

Už po siedmykrát sa 11.11. uskutočnil spomienkový pietny akt obetí 1. svetovej vojny a ďalších vojnových konfliktov pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov pri Pamätníku „Matka“ na Vrbickej ulici. Medzi účastníkmi boli aj vojnoví veteráni: brigádny generál v. v. Ján IĽANOVSKÝ a Pavol CHRAPČIAK. Kadeti z AOS pripli všetkým účastníkom „Červený mak“- symbol tohto dňa. Za zvuku zvonov boli položené kytice kvetov a zapálené kahance pri Pamätníku „Matka“ a pri „Pamätnej tabuli“.  Spomienkový pietny akt moderoval jeho hlavný iniciátor – Peter KRAMARČÍK. 

S príhovorom vystúpil primátor mesta Ján BLCHÁČ a farár ECAV Marián Bochníček.

    Spolupráca nášho klubu a ZO JDS s OO JDS je dlhoročná a vzájomne prospešná.

V našom klube pracuje ZO JDS, ktorá má 120 členov, jej predsedom je Štefan ŠKOLA, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na zasadaniach predsedníctva OR JDS.

– 8.3. sa uskutočnilo v malej zasadačke MsÚ stretnutie s členkami JDS pri príležitosti osláv MDŽ, ktoré organizovala OR JDS. Za klub sa zúčastnil predseda Štefan ŠKOLA a tri členky: Kamila MARUŠČÁKOVÁ, Anna NOVOTNÁ a Ľubica VATRÁLOVÁ.

– 19.5. sa na Majálese OO JDS v Liptovskom Jáne,  zúčastnilo 23 členov klubu. 

30.5. nás na Okresných športových hrách seniorov reprezentovalo 14 súťažiacich. Najlepšie výsledky dosiahli: Oľga CHRZÁNOVÁ, Jozef LUKÁČ,  Štefan ŠKOLA, Pavol DUDÁŠ, Viera LOŽEKOVÁ a Jozefína MARTINOVE. Súťaž zabezpečovali aj dvaja rozhodcovia z nášho klubu: Jaroslav HRUŠKA a František NOVOTNÝ. V celkovom hodnotení získal náš klub 1. miesto. Oľga CHRZÁNOVÁ nás reprezentovala aj na Krajských športových hrách, ktoré sa konali 12.7. v Rabči.

– 19.8. sa v Amfiteátre vo Východnej uskutočnilo „Stretnutie na hranici“ – vystúpenie folklórnych skupín ZO JDS, na ktorom sa zúčastnilo 25 členov klubu. Na organizačnom zabezpečení  akcie KO JDS sa podieľal Štefan Škola.

– 11.10. sa v Pribyline, na okresnom aktíve JDS s primátormi miest a starostami obcí okresu Liptovský Mikuláš zúčastnili: Štefan Škola, Milan BEREŠ a Peter Kramarčík.

 – 16.11. sa na celoslovenskom stretnutí členov JDS v Bratislave s ministrom PSVR   zúčastnili: Michal KOTIAN, Peter KRAMARČÍK a Emma ŽIŠKOVÁ.

    Zúčastňujeme sa aj na akciách, ktoré organizuje Český spolok. Na pietnom akte na Symbolickom cintoríne obetiam Západných Tatier pri Žiarskej chate 23.9.  sa z nášho klubu  zúčastnilo 9 členov. Zapálili sme sviečky aj pri pamätnej tabuľke s menom nášho bývalého člena Jána Matláka. Na podujatí sa zúčastnila aj  Lívia Klausová, veľvyslankyňa ČR na Slovensku. 

– 28.10. sa uskutočnilo stretnutie pri pamätníku „Vzájomnosti“  v Arboréte v Liptovskom hrádku pri príležitosti 99. výročia od vzniku ČSR, za  účasti 6 členov klubu.

     Predseda klubu sa na základe pozvánky zúčastnil na Valnom zhromaždení Českého spolku Liptov.  V Českom spolku je 29 členov nášho klubu.

     Dlhoročnú dobrú spoluprácu má klub s AOS, ktorá je vyjadrená v uzatvorenej „Dohode o vzájomnej spolupráci“. Nová bola podpísaná 23.1.2018.  Naši členovia využívajú najmä krytú plaváreň, návštevu knižnice a ambulanciu lekára. Na základe pozvánok sa zúčastňujeme na slávnostných akciách a ceremóniách.  – 22.6. sa konali slávnostné promócie absolventov U3V, z nášho klubu ukončili úspešne štúdium: Ježková, Ložeková, Maixnerová, Palasthy, Sobotka,  Tkáčová.  V akademickom roku 2017/2018 pokračuje v štúdiu na U3V 11 členov klubu, Výborné športové úspechy dosahuje v raketovom modelárstve Vasil PAVLJUK, ktorý v tomto roku získal na majstrovstvách SR 1. miesto v kategórii S3A a dve prvé miesta na svetovom poháre  (World Cup) v kategórii S6A a S7. V celkovom vyhodnotení Svetového pohára za rok 2017 získal zlatú medailu. Reprezentuje tak nielen náš klub, ale aj mesto a Slovensko v zahraničí. 

     Predseda zdôraznil, že „spokojne môžem konštatovať, že všetky úlohy z plánu práce a prijatých uznesení boli radou klubu a samosprávou v roku 2017 splnené“.    Vyslovil poďakovanie za celoročnú prácu všetkým členom rady klubu a samosprávy, za ich zodpovedný a iniciatívny prístup pri plnení úloh pre členov klubu na úkor svojho voľna,  ako aj  za prípravu priestorov a miestností na dnešné rokovanie a jeho materiálne zabezpečenie.   A ešte štatistika: členská základňa klubu k 31.12.2017:  204 poberateľov VD /201 M + 3 Ž/ –  priemerný vek 70,66 roka, 217 ostatní členovia /153 Ž + 64 M/- priemerný vek 58,43 roka. Spolu: 421 členov – priemerný vek 64,35 roka. Z nich 247 spĺňa podmienky členstva v klube seniorov,  120 členov je  v  ZO JDS klubu.

   Na záver Správy o činnosti poďakoval  hospodárovi klubu Gustavovi BIELESZOVI za spracovanie evidencie členov KVD Liptov, Viere LOŽEKOVEJ za vedenie zápisov zo zasadaní rady klubu a vedenie Kroniky a Štefanovi ŠKOLOVI za propagáciu našich akcií na webovej stránke  ZV SR. Za radu klubu a všetkých členov patrí naše  poďakovanie primátorovi mesta Jánovi BLCHÁČOVI, vedúcej sociálneho odboru  Erike SABAKOVEJ, rektorovi AOS Jozefovi PUTTEROVI, veliteľovi posádky plk. Ing. Štefanovi POBIJAKOVI, prezidentovi a tajomníkovi prezídia ZV SR, za poskytovanú pomoc pri zabezpečovaní  a realizácii našich akcií. Poďakoval aj klubom seniorov mesta, OO JDS, Českému spolku, ZO a Oblastnému výboru SZPB, za podporu našej klubovej činnosti ako aj spolupracujúcim klubom ZV SR z Trenčína a Žiliny.

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda – plk. v.v. doc. Ing. František NOVOTNÝ, CSc:  KVD Liptov – z 207 čl. – prít. – 106 čl. =  51,2% .,  ostatní – z 254 čl. – prít. – 138 čl. = 54,8%     ČS bola uznášaniaschopná.

Volebná komisia – voľba členov rady klubu, revíznej komisie + samosprávy klubu – Predseda – plk. v.v. Ing. RNDr. Ján RYBÁRIK, CSc  predstavil kandidátov a po po skončení volieb vyhlásil výsledky. Správu o hospodárení klubu

predniesol jej hospodár – plk. v.v. Mgr. Gustáv BIELESZ.  Neskôr predniesol rozpočet na rok 2018. Správu kontrolóra účtov  predniesla p. Ľubica DULANSKÁ.

     Ako prvý hosť do DISKUSIE sa prihlásil primátor mesta, Ján BLCHÁČ. Poďakoval nášmu vedeniu klubu, že sme boli iniciátormi zriadenia pamätnej tabule „Na pamiatku padlým vo Veľkej vojne 1914 – 1918“. Konštatoval, že mesto Liptovský Mikuláš sa v roku 2017 stalo NAJ – mestom Slovenska. Práve pred dvomi rokmi mesto vznik KS 3 podporilo. V spolupráci s MO SR a podpísaním memoranda o spolupráci sa rozbehli prípravy na osadenie pomníka „novodobým vojnovým veteránom“ na Háji-Nicovô.  Prorektor AOS pre vzdelávanie, Peter SPILÝ nás stručne oboznámil s aktivitami AOS a vysokoškolským vzdelávaním. Ocenil spoluprácu KVD Liptov a KS 3 s AOS. Je podpísaná nová dohoda medzi AOS a KVD.  Ocenil aj záujem našich členov o štúdium na Univerzite tretieho veku. Spomenul, že náš záber aktivít je veľmi veľký a bohatý – najmä programovo.   Prezidenta ZV SR, Eugena BITERU mrzí, že druhý najväčší klub (NÁŠ) odišiel spod krídiel Zväzu vojakov SR. Po prevzatí funkcie ho prekvapila zlá finančná situácia vo zväze. Pred novým vedením teraz stojí úloha – ktorá je skoro nezvládnuteľná! Chápe naše rozhodnutie a uznáva, že dvojkoľajnosť a nezhody v riadení ZV SR – bol dôsledok „vypudenia“ nášho klubu a osamostatnenia sa. Ľutuje najmä stratu vzdelanostného a znalostného ľudského potenciálu, ktorým disponuje náš klub. Napriek tomu nestráca nádej, že naša spolupráca zostane naďalej pozitívna a obojstranne prospešná – chce, aby sme spolupracovali v rámci armády aj naďalej! Poďakoval za dlhoročnú a plodnú spoluprácu, odovzdal diplom nášmu klubu a pozval na stretnutie do Trenčína. Predseda OO a KO JDS, Michal KOTIAN poďakoval za pozvanie. JDS má 2 638 členov a 40 ZO.  15%  seniorov je organizovaných. V JDS je 93 000 osôb. Aktivity, ktoré riešia – starodôchodky, valorizácie, vianočné príspevky, MDŽ, športové hry, okresné aktívy, pripravujú sa zmluvy s liečebňami: Lúčky, Piešťany, Bardejov. Zdravie a chuť do života nám praje…  Predseda KVV Trenčín, Ján SKYBA má približný počet členov, ako my. Stručne nás oboznámil s ich aktivitami. Tiež majú tendencie zo ZV SR odísť, ale ešte to zvažujú. Náš odchod pre nich nič neznamená, nakoľko dobrá spolupráca naďalej trvá. Nášmu predsedovi udelil Čestné uznanie Klubu vojenských veteránov.  Predseda Českého spolku Liptov, Jaroslav HAVEL vyslovil uznanie nášmu klubu –  máme vnútornú silu, že sme sa dokázali dohodnúť a odísť. Ocenil veľmi dobrú vzájomnú spoluprácu, aj názov nášho klubu – „Liptov“ – ľudia pôsobiaci celý svoj aktívny život na Liptove, ktorí si vytvorili krásny vzťah k tomuto nádhernému kraju.  Príspevky ďalších diskutujúcich mali mobilizačný a informatívny charakter. Na niektoré otázky odpovedal veľmi fundovane a vyčerpávajúco predseda klubu, Peter KRAMARČÍK.

Správa návrhovej komisie – návrh Plánu práce a Uznesenia predniesol jej predseda pplk. v.v. Ing. Štefan ŠKOLA. Pred ukončením rokovania bolo uznesenie schválené jednomyseľne (obidva dokumenty sú v závere textu).

Čestné uznanie KVD Liptov   získali:  Gustáv BIELESZ, Oľga Chrzánová, Milan  MARTINOVE,  Vasil PAVLJUK.   Ďakovný list KVD Liptov  získali:  Milan BEREŠ,                                                                                                                   

Ľubica DULANSKÁ, Viera LOŽEKOVÁ, Stanislav MARUŠČÁK, František NOVOTNÝ, Štefan ŠKOLA, Miroslav PORUBIAK, Milan VATRÁL. Ďakovný list Klub seniorov 3

získali: Mária ALMANOVÁ, Pavol DUDÁŠ, Viera GUTLEBEROVÁ, Jozef  LUKÁČ, Jaroslav MAKOVÝ, Kamila MARUŠČÁKOVÁ.

Pred rokovaním i v prestávke umocňovali pohodovú atmosféru A. Lenártová a J. Frémal.

 

     Predseda KVD Liptov na záver ukončil ČS. Poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní a zapojení sa do diskusie. Poďakoval hosťom za ich aktívnu účasť a vyjadrenie podpory činnosti nášho klubu, ako aj za podnetné návrhy, ktoré využijeme pre našu prácu v ďalšom období. Poďakoval Jaroslavovi Makovému za riadenie ČS, Vierke Ložekovej za vedenie zápisu, hospodárovi Gustávovi Bieleszovi za výber členských príspevkov, všetkým predsedom a členom jednotlivých komisií za odvedenú prácu. Skupine MTZ v čele so Stanislavom Maruščákom za zabezpečenie a výdaj občerstvenia pre účastníkov rokovania. ČS bola ukončená o 18:25 hod.  Na 1. zasadaní rady klubu bol za predsedu KVD Liptov zvolený jednomyseľne – Peter KRAMARČÍK.        

                                    Plán práce klubu na rok  2018

A:   Zasadania, besedy,  porady, schôdze:

1.    Zasadanie rady klubu a samosprávy: 8.1., 29.1., 13.2., 6.3., 10. 4., 15. 5., 5. 6., 26.6., 10. 7.,

4.9.,  2.10.,   6.11., 4.12. a 18.12.2018                            miestnosť rady klubu od 14.10 – 16.00 hod.

2.    Ustanovujúca členská schôdza KVD Liptov, VČS KS 3 a HČS ZO JDS                6.2.2018

       Veľká sála Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši od 14.30 hod.

3.    Beseda s príslušníkmi mestskej polície na tému: Riziká úrazov v cestnej premávke    27.2.2018

       Miestnosť klubu od 15.00 – 16.00 hod                                                    

4.    Zasadanie prezídia ZV SR: Trenčín – účasť: predseda klubu            6.3., 5.6., 18.9. a 6.11.2018

5.    Zasadanie rady starších – podľa pozvánky primátora mesta Liptovský Mikuláš

       Účasť: predseda klubu a predseda ZO JDS                                                          zasadačka MsÚ

6.    Veliteľské zhromaždenie veliteľa Základne nasaditeľných KIS v Ružomberku                   

       Účasť: predseda klubu – podľa pozvánky                                                                  Marec 2018

7.    Okresný snem JDS: účasť –  zvolení delegáti, zasadačka MsÚ o 09.30 hod.                11.4.2018

8.    Beseda s členmi Červeného kríža – miestnosť klubu od 15.00 hod.                          Apríl 2018

       Presný termín bude včas oznámený

9.    Zasadanie redakčnej rady: miestnosť rady klubu od 14.00 – 16.00 hod.         24.4. a 27.11.2018      

10.   Oslavy 25. výročia založenia ZV SR – Trenčín, účasť podľa pozvánky                    22.5.2018

11.   Krajský snem JDS: účasť podľa pozvánky – zasadačka MsÚ od 09.30 hod.             24.5.2018

12.   Zasadania P OR JDS:          10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 9.5., 6.6., 8.8., 5.9., 10.10., 7.11. a 5.12.2018                                                 

13.   Zasadanie sekcie železničného vojska – vedúci: Emerich Mareček

        Miestnosť klubu – každý 2. pondelok v mesiaci od 16.00  – 17.00 hod.

14.   Okresný aktív JDS s primátormi miest a starostami obcí okresu Liptovský Mikuláš 

        Miesto: Svätý kríž, od 09.30 hod. –  účasť 3 členovia klubu                                      10.10.2018               

15.   Členská schôdza KVD Liptov a VČS klubu seniorov 3                                         29.1. 2019

B:  Kultúrno-spoločenské  a  športové  aktivity   klubu:

1.   Súťaž v mariáši: 17.1., 14.2., 14.3., 18.4., 23.5., 13.6., 12.9., 17.10., 14.11. a  12.12.2018

      Miestnosť klubu  od 10.00 hod. – každý druhý mesiac s klubom ZV SR Žilina        

2.   Činnosť krúžku stolného tenisu klubu – každý pondelok a štvrtok od 10.00 – 13.00 hod.

      Od 8.1. – 24.5.2018 a od 15.10. – 13.12.2018

      Súťaž v stolnom tenise: dvojhry – január/február   //štvorhry – február/marec

      Veľkonočný turnaj v klube:  apríl 2018

      Vianočný turnaj: dvojhry + štvorhra – november/december 2018

3.   Novoročný koncert s udeľovaním ocenení mesta – Dom kultúry od 16.00 hod.             7.1.2018

4.   Mikulášsky ples – Dom kultúry (vstupné 60,- €)                                                          20.1.2018

5.   Fašiangová zábave pre seniorov: od 17.00 hod. v DK  Liptovský Mikuláš                 30.1.2018

       Prihlášky hospodárovi klubu do 12.1.2018

6.   Okresná oslava MDŽ – OO JDS: zasadačka MsÚ                                                          8.3.2018

7.   Spoločenské posedenie pri príležitostí osláv MDŽ                                                        9.3.2018

      Miesto: reštaurácia Čierny orol od 17.00 – 24.00 hod.

      Prihlášky a platba hospodárovi klubu do 5.3.2018      

8.   Stretnutie so zakladajúcimi členmi klubu pri príležitosti 25. výročia od vstupu

      KVD Liptovský Mikuláš do ZvZP ASR – miestnosť klubu o 15.00 hod.                     27.3.2018

9.   Okresná prehliadka spevokolov, tanečných súborov, sólistov, duet  a skupín

      Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši od 09.00 hod.                                                     25.4.2018

10.  Majáles v Liptovskom Jáne organizovaný OO JDS Liptovský Mikuláš                    19.5. 2018

      Výška vstupného bude včas oznámená, začiatok o 14.00 hod.

      Prihlášky predsedovi ZO JDS do 11 .5.2018

11.  Okresné športové hry pre seniorov – OO JDS  Liptovský Mikuláš                             30.5.2018

       Miesto: ZŠ M. Rázusovej Martákovej, Nábrežie 4. apríla,   od 09.00 hod.

       Účasť športového družstva, ktoré bude reprezentovať náš klub

       Prihlásiť sa u predsedu ZO JDS do 24.5.2018

12.  Autobusový zájazd: Čierno hronská železnička a Lesnícke múzeum                         31.5. 2018

       Odchod z Liptovského Mikuláša o 07.30 hod.

       Cena zájazdu pri počte 50 osôb: 8,- €    – ponuka pre členov klubu

       Prihlášky hospodárovi klubu do 21.5.2018

13.  Autobusový zájazd do Štúrova a Ostrihomu na dva dni – presný termín bude             Jún 2018

       včas oznámený. Cena zájazdu pri počte 50 osôb: 25,- €    – ponuka pre členov klubu

       Prihlášky hospodárovi klubu do 11.6.2018                                

14.  Stoličné dni mesta Liptovský Mikuláš                                                                21. – 23.6.2018

15.  Stretnutie funkcionárov mesta, AOS a posádky  s členmi  klubu, ktorí sa  

       v prvom polroku 2018 dožívajú  významného životného jubilea /od 60 rokov/           26.6.2018

       miestnosť klubu  od 15.00 – 18.00 hod.

16.  Posedenie pri guláši na Petra a Pavla: reštaurácia Tatran od 16.30 – 21.00 hod.          29.6.2018

       Prihlášky hospodárovi klubu do 25.6.2018

17.  Návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši        

       za účasti členov Klubu vojenský veterán z Trenčína                                                      Júl 2018

18.  „Stretnutie na hranici“ – Bielsko Biala v Poľsku, OO JDS                                         18.8.2018

19.  Zahraničný pobytový zájazd do Chorvátska na 12 dní do strediska Selce         23.8. – 3.9.2018

       Ponuka pre 46 členov klubu – informácia v samostatnom článku

       Záväzne sa prihlásiť a zaplatiť poplatok hospodárovi klubu do 28.2.2018

20.  Turistika: 23. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň,            31.8. – 2.9.2018

       organizovaný   ZVSR,  MO SR  a GŠ OSSR.                                        

       Vlastná doprava účastníkov na Štrbské Pleso

       Za absolvovanie výstupu získa každý „ÚČASTNÍCKY LIST“ s pečiatkou zväzu.

21.   Stretnutie bývalých príslušníkov a zamestnancov železničného vojska ČR a SR.

        Miesto:  Sázava u Žďáru nad Sázavou v Českej republike                               7.9. – 9.9. 2018

        Prihlášky: Emerich MAREČEK  do 18.8.2018

22.  Turistika: Žiarska dolina – Symbolický cintorín pri Žiarskej chate                             22.9.2018

        Akcia v spolupráci s Českým spolkom.  Odchod autobusu z nástupišťa SAD

        o 08.00 hod.  po zástavkách MHD do Žiarskej doliny

23.   Zájazd do Trenčína – akcia v spolupráci s KVV Trenčín  /bezplatne vlakom/          27.9.2018

        Prihlášky hospodárovi klubu do 17.9.2018

24.   Deň železničiarov – stretnutie bývalých príslušníkov železničného vojska

        v Liptovskom Mikuláši                                                                                                5.10.2018

25.   Autobusový zájazd pre členov klubu: Ochtinská aragonitová jaskyňa                  október  2018

        a kaštieľ v Betliari. Cena zájazdu – 10,- €

        Presný termín a čas odchodu bude včas oznámený

        Prihlášky hospodárovi klubu do 8.10.2018  

26.   Účasť na kultúrnom programe „Sami sebe“ v rámci mesiaca úcty k starším.

        Vlastný program klubov seniorov v meste – 10. ročník:   14.30 hod.                       18.10. 2018

        Veľká sála Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši             15.30 hod.                                 19.10.2018

27.   Stretnutie funkcionárov mesta, AOS a posádky  s členmi  klubu, ktorí sa  

        v druhom polroku 2018 dožívajú  významného životného jubilea /od 60 rokov/       30.10.2018

        miestnosť klubu  od 15.00 – 18.00 hod.

28.  Spoločenské posedenie pre členov klubu s manželkami na záver roka 2018                

       Reštaurácia Čierny orol od 17.00 do 24.00 hod.                                                          29.11.2018

       Prihlášky hospodárovi klubu do 26.11.2018   !!!   

29.  Mikulášsky jarmok – Námestie osloboditeľov a pešia zóna v meste                 6.12. – 8.12.2018

 

C:   Slávnosti, oslavy,  spomienkové akcie:

 

    Účasť členov klubu na  kladení vencov a kytíc k pamätným tabuliam a   pamätníkom v meste,  na

    Vojnovom  cintoríne na Háji – Nicovô,  pri príležitosti osláv významných výročí a udalostí

    v meste a jeho mestských častiach:

–  73. výročie oslobodenia Okoličného                                                          o 13.00 hod        1.2.2018

–  73. výročie oslobodenia Liptovského Mikuláša                                        o 14.00 hod.       4.4.2018

–  účasť na oslavách 1. mája – sviatku práce /100 rokov od Mikulášskej rezolúcie v r. 1918/

    a vstupu SR do Európskej únie /2004/                                                                                 1.5.2018

–  73. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom                                                   o 14.00 hod.       7.5.2018

–  slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia na AOS                                          3.7.2018

–  vyradenie a slávnostné promócie absolventov „Bc“ štúdia na AOS                                    4.7.2018

–  74. výročie Slovenského národného povstania                                           o 14.00 hod.     28.8.2018

–  úprava a čistenie hrobu partizánov v Demänovskej doline, Jasná – Záhradky,                 21.8.2018

    položenie kytice a zapálenie sviečok – členovia klubu

–  stretnutie pri pamätníku „Vzájomnosti“ v Arboréte v L. Hrádku pri príležitosti 100. výročia             

    vzniku samostatnej  ČSR, akcia s Českým spolkom o 15.00 hod.                                                                                                                                      26.10.2018

–  oslavy 100. výročia vzniku ČSR: Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši                                                                                                                            28.10.2018

–  pietny akt  pri  pamätníku „Matka“ obetiam  1. svetovej vojny pri príležitosti 100. výročia od        

    jej ukončenia a oslavy  „Medzinárodného dňa vojnových veteránov“    o 11.11. hod.   11.11.2018

    položenie kytíc a zapálenie sviečok pri „Pamätnej tabuli“ obetí Veľkej vojny 1914 – 1918

–  účasť  na členských schôdzach ZO SZPB v Liptovskom Mikuláši a zasadaniach Oblastného

   výboru SZPB      podľa pozvánok                                            

                                             

D: Ostatné aktivity členov a rady klubu:

 

–  využívať členmi klubu ponuku Centra pre vzdelávanie na  AOS na možnosť ďalšieho vzdelávania

    sa v rámci  štúdia v Univerzite Tretieho veku   

–  pokračovať v spolupráci s klubmi seniorov na území  mesta a OO JDS,  aktívne sa zapájať  do

    ich športových, kultúrnych a záujmových aktivít

–  zúčastňovať sa na spoločenských a kultúrnych akciách organizovaných mestom pre seniorov

–  aktívne spolupracovať s vedúcou a pracovníkmi sociálneho odboru na Mestskom úrade pri

    zabezpečení akcií klubu seniorov 3

–  v spolupráci s odborom výstavby a vedúcim správy nebytových priestorov na Mestskom

    úrade  venovať starostlivosť o priestory pridelené pre činnosť klubu a zabezpečovať údržbu

    jeho zariadenia                                                                           

   efektívne využívať pridelené rozpočtové prostriedky na prevádzku klubu a vylepšenie jeho    

    vnútorných priestorov

–  zapojiť sa do starostlivosti o pamätníky na území mesta a hroby na Vojnovom cintoríne na

    Háji – Nicovô, brigádnickou činnosťou členov klubu

– pokračovať v  návštevách imobilných a ZŤP členov klubu pri ich životných jubileách

– zabezpečovať smútočné kytice a účasť na posledných rozlúčkach s bývalými členmi klubu a

   bývalými príslušníkmi ozbrojených síl

– jarné upratovanie priestorov v klube a vonkajších priestorov pred klubom                  Marec 2018

– kontrola materiálu v klube, oprava poškodeného materiálu, vypratie obrusov,

   závesov a záclon z  jednotlivých miestností klubu                                                      August 2018

– jesenné upratovanie priestorov klubu a pred budovou klubu                                      Október 2018                                                                                                                                                                     

– inventúra materiálu v klube, poskytnutého od MsÚ na zabezpečenie záujmovej

  činnosti a kancelárskeho materiálu poskytnutého  od VÚ 1358                               December 2018       

 

       Uznesenie z ustanovujúcej ČS KVD Liptov, VČS klubu seniorov 3

                a hodnotiacej schôdze ZO JDS  konanej dňa  6.2.2018

 

 A:  Členská schôdza  schvaľuje:

     1.   Správu o činnosti klubu od ČS v roku 2017

      2.   Správu o hospodárení klubu

      3.   Správu kontrolóra účtov

      4.   Plán práce klubu na rok 2018

      5.   Rozpočet klubu na rok 2018

      6.   Výšku členského príspevku na roky 2019-20 vo výške:

            10,- euro – poberatelia VD,  6,- euro – ostatní členovia klubu

      7.   Informáciu o splnení úloh z MČS klubu

      8.   Voľbu členov rady KVD a revíznej komisie

      9.   Voľbu členov samosprávy klubu seniorov

    10.   Voľbu predsedu  ZO JDS      

    11.   Uznesenie z členskej schôdze 

 

B:   Členská schôdza zvolila:

 

      1.  13 členov rady KVD a dvoch náhradníkov

      2.  3 členov revíznej komisie a náhradníka

      3.  9 členov samosprávy KS 3

      4.  Predsedu ZO JDS klubu 

      5.  Delegátov na Okresný snem JDS

 

C:  Základné dokumenty klubu:

 

      1.  Stanovy KVD Liptov

      2.  Plán práce klubu na rok 2018

      3.  Štatút klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš

      4.  Uznesenie z ustanovujúcej členskej schôdze klubu                                                                                                                                          

 

D:   Členská schôdza klubu ukladá:

     a)  Rade klubu a samospráve:

 1. Vyhodnotiť pripomienky a návrhy z diskusie z  ČS na zasadaní rady klubu a s ich riešením  zoznámiť členskú základňu

            Termín:  do 7.3.2018                                                                     predseda klubu

       2.  Obnovovať členskú základňu,  získavať nových členov do klubu, pravidelne

            obnovovať evidenciu členskej základne a  zoznam členov klubu

            Termín: úloha trvalá                                                       predseda a hospodár klubu

       3.  Zabezpečiť výber členských príspevkov od členov klubu v stanovenej výške

            Termín:   priebežne                                                                        hospodár klubu

       4.  Zabezpečiť aktívne zapojenie sa členov klubu seniorov do programu „Sami sebe“

            Termín: október 2018                                          predseda klubu a vedúci krúžku

       5.  Pokračovať v spolupráci klubu s AOS, ZO  a Oblastným  výborom  SZPB,  

            uzatvoriť nové „Dohody o vzájomnej pomoci a spolupráci“.

            Termín: do 28.2.2018                                                                     predseda klubu

       6.  Prerokovať možnosti skvalitnenia spolupráce a vzájomnej pomoci pri organizovaní 

            spoločných akcií s OO JDS a Českým spolkom Liptov, účasťou na ich akciách.              

            Termín: do 30.11.2017                                     predseda klubu a predseda ZO JDS

       7.  Priebežne  sledovať zdravotné a občianske problémy členov klubu,

            pokračovať v návštevách ŤZP  členov dvoma členmi rady, zabezpečovať

            účasť členov klubu na posledných rozlúčkach s bývalými členmi klubu

            Termín: úloha trvalá                                                              všetci členovia rady   

       8.  Zabezpečovať pravidelnú kontrolu materiálu, údržbu zariadenia a čistotu

            v priestoroch klubu  

            Termín: úloha trvalá                                          správca klubu a vedúci krúžkov        

       9.  Pripraviť a  zabezpečiť redakčnou radou vydanie 2 čísiel Spravodajcu klubu

            v roku 2018  (ročník 25)  

            Termín:   máj a december 2018                                                      redakčná rada

     10.  Podporovať činnosť záujmových krúžkov v  klube a vytvárať podmienky

            na vznik ďalších záujmových aktivít členov klubu v rámci finančných možností

            rozpočtu klubu.

            Termín: priebežne                                                 úloha trvalá – vedúci krúžkov    

       b)  Všetkým členom  klubu:

 1. Zvýšiť svoju osobnú aktivitu a  účasť na jednotlivých  akciách, z plánu práce na rok 2018,  využívať prítomnosť členov rady v miestnosti  klubu každý pondelok  od 14.00 – 16.00 hod. na vzájomnú výmenu informácií  o činnosti  rady klubu.

            Termín:  úloha trvalá                                                             všetci členovia klubu

 2. Zaplatiť členský príspevok v stanovenej výške  hospodárovi klubu

            Termín:  do  27.3.2018                                                       noví členovia priebežne

 1. Využívať  web. stránku  ZV SR (www. zvazvojakov.sk) na získavanie  informácií o činnosti nášho klubu, i klubov združených vo ZV SR, prezentovať aktivity nášho klubu a jeho členov prostredníctvom povereného člena rady klubu

            Termín:  úloha trvalá                                                                      členovia klubu

 2. Aktívne sa zapájať do kultúrnych a športových aktivít organizovaných OO JDS

            Termín: priebežne počas roka                                       členovia klubu a ZO JDS

       5.  Zapájať sa do činnosti a aktivít v rámci klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš,

            podľa  svojich možností pomáhať pri údržbe a zveľaďovaní priestorov klubu

            Termín: priebežne počas roka                                               členovia KVD a KS 3

 1. Pri zmene v osobných údajoch oznámiť túto skutočnosť  ktorémukoľvek členovi rady, aby sa mohla vykonať oprava v evidencii členskej základne u hospodára  klubu.  Využiť e-mailovú adresu na predsedu a hospodára klubu.

            Termín:  priebežne                                                                                   členovia klubu   

   

   

  Text a foto :   pplk. v.v. Ing. Štefan  ŠKOLA

One thought on “USTANOVUJÚCA ČS KVD LIPTOV, VČS KLUBU SENIOROV 3 A HODNOTIACA ČS ZO JDS

 1. Vždy, keď niekto odchádza, vyvolá to v nás smútok. Musím sa ale priznať, že tento raz ma po prečítaní článku Ing. Školu zaliala radosť. Úprimne sa teším z úspechov, rozmanitosti činnosti a odvážnych predsavzatí Liptákov, bývalých členov ZV SR, aj keď mám trochu problém pochopiť fungovanie trojklubu (KVD, ZO JDS a KS 3).
  Dovolím si aspoň touto cestou poďakovať všetkým bývalým funkcionárom klubu ZV SR v Liptovskom Mikuláši za odvedenú prácu v prospech zväzu a najmä za podnetné návrhy pri tvorbe rôznych dokumentov ZV SR.
  Želám všetkým liptovským seniorom pevné zdravie, pohodu a príjemné chvíle strávené pri podujatiach svojho združenia.
  Mojmír Hloch

Pridaj komentár