Hodnotiaca ČS Klubu Pezinok

  Dňa 14. decembra 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu Pezinok Zväzu vojakov Slovenskej republiky. Členov klubu privítala v predvianočnej atmosfére slávnostná tabuľa hotela KRISER, pretože po schôdzi bolo posedenie s večerou.

Na členskú schôdzu boli pozvaní – prezident Zväzu vojakov pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera a predseda Zväzovej rady pplk. v.v. Mojmír Hloch, ktorí sa ospravedlnili.

  Po schválení programu schôdze vystúpil predseda klubu plk. v.v. Ing Julián Pitoňák. Privítal členov klubu a z hostí viceprimátora mesta Pezinok pána Ing. Jána Čecha a poprial všetkým príjemné zážitky počas schôdze.

  

Tajomník klubu plk. v.v. Ing. Jaroslav Garaj predniesol Správu o činnosti klubu v roku 2017. Zároveň vyzval členov, aby sa ešte v hojnejšom počte zúčastňovali akcíí organizovaných klubom.

 

     V ďalšom bode schôdze predseda klubu zablahoželal členom klubu k ich životným jubileám o odovzdal darčeky

                                 

Podpredseda rady klubu plk. v.v. Ing. Milan Viglaský informoval o stave členskej základne a novoprijatí členovia si prevzali  členské preukazy. K dnešnému dňu má Klub Pezinok 85 členov.

    

     Pokladník klubu pán nprap. v.v. Antonín Jedlička predniesol správu o hospodarení.

V diskuzii vystúpil viceprimátor Pezinka a v mene primátora Pezinka pána Mgr. Olivera Solgu poďakoval Klubu Pezinok za pomoc pri organizovaní spoločenských výročí v meste Pezinok.

  Potom vystúpil 1. viceprezident Zväzu vojakov SR pán genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek a poďakoval za aktívnu činnosť klubu zaželal všetkým šťastné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia v Novom roku.

  Po schôdzi nasledovala chutná večera a priateľské posedenie.

      pplk. v.v. Peter Mach

Pridaj komentár