Udelenie pamätnej medaily kpt. Miloša Uhra, hrdinu SNP, plk. v.v. Ing. Zdeňkovi Dostalíkovi

Náš klub si na VČS v mesiaci februári vytýčil naďalej rozvíjať pokrokové tradície útvarov, ktoré boli dislokované v posádke Nové Mesto nad Váhom. V zmysle svojho  programového zamerania a prijatých Smerníc pre udeľovanie pamätnej medaily kpt. Miloša Uhra, hrdinu SNP, sa rozhodli odmeňovať predovšetkým tých príslušníkov posádky, ktorí počas svojej aktívnej služby v armáde  rozvíjali  pokrokové tradície  podjavorinského a podbradlanského regiónu. Rada klubu rozhodla, že pri príležitosti významného životného jubilea  udelí  vyznamenanie bývalému hlavnému funkcionárovi a náčelníkovi školského oddelenia VVO v Trenčíne, plk. v.v. Ing. Zdeňkovi DOSTALÍKOVI. V deň odovzdávania vyznamenania sa práve dožil  86 rokov.

xP4150024xP4150025xP4150016xP4150020xP4150015xP4150008XXXP4150018xP4150033

Delegácia v zložení pplk. v.v. Dr. Kamil Krištofík, plk. v.v.PaedDr. Štefan Bumbál, pplk. v.v. Vladimír Ješko a pplk.v.v. Dr. Josef Putirka  odovzdala vyznamenanie za  prítomnosti nielen jeho najbližších príbuzných, ale aj  za prítomnosti starostky obce Troubky – Zdislavice, kde plk. v.v. Ing. Zdeňek Dostalík býva. Pri srdečnej besede všetci prítomní spomínali nielen na chvíle prežité vo vojenskom učilišti v Novom Meste nad Váhom, ale i na iné zážitky počas svojej profesionálnej služby.

Text a foto: Jozef Putirka

Pridaj komentár