VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHODZA ZVAZU VOJAKOV SR A ČLENSKÁ SCHODZA KLUBU SENIOROV- 3 V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

1 - od 13.00 - začína prezentácia... z mandátovej komisie - sprava p. S. Maruščák, M. Martinove2 - sála sa napľňa (vždy s úsmevom...)3 - P-mandátovej komisie -p. F. Novotný s J. Chrapčiakom4 - mandátova komisia i výber členského...5 -skoro plná sála... vzadu na nástenkách prezentovaná naša činnosť...6 - predsednictvo - v strede riadiaci, p. M. Vatrál, p. P. Kramarčík otvára rokovanie7 - volebná komisia - zľava p.-J. Štusák, A. Timko, Ľ. Dulanský, Prokeš8 - návrhová komisia - zľava p.-J. Makový, Š. Škola (predseda), P. Čech9 - prihovor primátora - p. J. Blcháča10 - vystúpenie rektora AOS - p. J. Putteru. Zapisovateľka p. V. Ložeková11 - vystúpenie 2. viceprezidenta ZV SR, p. Paulecha12 - vystúpenie P - KO JDS, p. M. Kotiana13 - správa o hospodárení klubu - p. G. Bielesz14 - správa kontrolóra účtov - p. M. Martinove15 - predseda volebnej komisie - p. J. Rybárik16 - ďakovný list od klubu seniorov-3 pre p. A. Lenártovu17 - ďakovný list od klubu seniorov-3 pre p. J. Frémala18 - ocenenie pre podpredsedu RK, p. F. Novotnému19 - ocenenie pre P-SZPB, p. J. Martinko20 - ocenenie pre P-KO JDS, p. M. Kotiana od prezídia ZV SR21 - ocenenie pre P-Českého spolku, p. J. Havla od prezídia ZV SR22 - ocenenie pre P-klubu ZV SR a klubu seniorov-3, P. Kramarčíkovi od P- KO JDS23 - ocenenie pre hospodára nášho klubu, p. G. Bieleszovi od P-KO JDS24 - ocenenie pre člena nášho klubu, p. M. Berešovi od P-KO JDS25 - pred otvorením rokovania a v prestávke v permanencii p. A. Lenártová a J. Frémal26 - predseda klubu, p. P. Kramarčík pri záverečnom slove

Dňa  6.2.2017  od 14.30 hod. sa v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši konala  VČS ZV SR  a  ČS Klubu seniorov-3.

 

Rokovanie otvoril predseda klubu  pplk. v.v. RSDr. Peter Kramarčík.  Privítal hostí a všetkých členov, ktorým zaželal rodinnú pohodu, veľa osobných úspechov, šťastie a najmä pevné zdravie.  VČS volila novú Radu klubu a kontrolóra, predsedu ZO JDS a delegátov za klub na 9. snem ZV SR. V priestoroch rokovania nechýbali na nástenkách fotografické okamihy z bohatej činnosti Rady klubu a z akcií, na ktorých sa zúčastňovali členovia klubu.

 

     Predseda nášho klubu ďalej predniesol  Správu o činnosti  Rady klubu  ZV SR a KS-3 . Vyhodnotil Plán práce za rok 2016. Konštatoval, že RK, aj keď túto činnosť robí dobrovoľne, plán, ktorý prezentovala splnila, dokonca vyvíjala činnosť na poli kultúry a zájazdov nad jeho rámec…   Minútou ticha sme si pripomenuli pamiatku tých, ktorí už nie sú medzi nami…  Náš klub je od  1.1.2016 zaradený medzi kluby seniorov v meste – ako  Klub seniorov-3 so sídlom  Denné centrum L. Mikuláš – Staré mesto, Komenského1982/2.   Členmi sú poberatelia výsluhových dôchodkov a ostatní členovia klubu, ktorí spĺňajú podmienky  Štatútu klubov seniorov na území mesta. Náš klub seniorov mal k 31.12.2016 – 230 členov. Činnosť klubu a samosprávy bola pravidelná a v r. 2016 sa uskutočnilo 14 riadnych a jedno mimoriadne zasadanie. Všetky úlohy z plánu práce a z uznesenia Rada klubu úspešne splnila. Prehľad uskutočnených akcií, ktoré zabezpečovala RK a Samospráva je pravidelne zverejňovaná v Spravodajcoch klubu (dvakrát ročne).  pplk. v.v. RSDr. Petrovi KRAMARČÍKOVI  za jeho zodpovedné, obetavé a úspešné riadenie nášho klubu patrí  naše úprimné poďakovanie !     

 

Náš predseda  piatykrát v rade zorganizoval   pobytový   zahraničný autobusový zájazd  28.8. – 6.9., tentoraz do letoviska Shengjin v Albánsku na 10 dní pre 46 účastníkov.  Rada klubu – jej kultúrno-športový úsek –  ďalej zorganizovala  3 zájazdy :  20.6. – zahraničný autobusový zájazd do Poľska pre 42 účastníkov, kde sme navštívili soľné bane vo Wieliczke a historické centrum mesta Krakow.   6.10. – mimo plán – autobusový zájazd do Zakopaného a Tatranskej Javoriny, kde si 47 účastníkov prezrelo Lovecký zámoček a drevený kostolík,  16.11.   zájazd do Trenčína vlakom za bezplatnú prepravu – 19 členov klubu. Účastníci zájazdu sa stretli v Posádkovom klube s členmi klubu voj. veteránov Trenčín, ktorí nám zabezpečili bezplatnú návštevu trenčianskeho hradu s kvalitným lektorom. Naše poďakovanie preto patrí predsedovi klubu pplk. v.v. Eugenovi Bitterovi a jeho podpredsedovi plk. v.v. Jánovi Skybovi, ktorý nás počas celého stretnutia sprevádzal. Z ďalších  „naj.“ akcií a činností, ktoré boli tiež náročné na ich organizačné zabezpečenie a realizáciu v prospech členov klubu :  Uskutočnili sa tieto kultúrno-spoločenské stretnutia :   4.3.   spoločenské posedenie s hudbou a tancom pri príležitosti osláv MDŽ v reštaurácií Čierny orol pre  74 účastníkov,   24.6.    posedenie pri guláši a pive v reštaurácií Tatran pre  38 účastníkov,  27.10.     stretnutie s členmi klubu, ktorí sa v r. 2016 dožili významného životného jubilea za prítomností najvyšších predstaviteľov mesta, AOS a posádky.     30.11. –  spoločenské posedenie s hudbou a tancom v reštaurácií Čierny orol na záver kalendárneho roka pre 68 účastníkov.    K tomu, aby bolo „všetkého“ dosť sa zodpovedne stará materiálno-technický úsek RK.   Tu sa patrí poďakovať nášmu hospodárovi a P-ZO JDS – plk. v.v. Mgr. Gustávovi Bieleszovi.  Osobné poďakovanie od členov rady patrí pplk. v.v. Milanovi Martinovemu, ktorý 18 rokov pracoval v prospech členov klubu.    Sociálno-právny úsek  zabezpečoval počas celého roka písanie a odosielanie blahoželaní pre jubilantov (v roku 2016 ich bolo 72 nad 50 rokov).       V zmysle schváleného uznesenia sa uskutočňujú návštevy ZŤP členov klubu.   Samozrejme, v tejto stručnej mozaike našej činnosti sa často konajú zasadania, besedy a prednášky rôzneho charakteru.

 

 Ďalej sa úspešne rozvíja súťaž v mariáši s klubom zo Žiliny. V nových klubových priestoroch už rozvíja činnosť krúžok stolného tenisu, krúžok žien, atď…Popredné výsledky dosahujeme aj v športových hrách seniorov. Pravidelne každý rok čistíme pamätníky a hroby padlých. Dlhoročnú dobrú spoluprácu má klub s AOS, ktorá je vyjadrená v uzatvorenej  „Dohode o vzájomnej spolupráci“. So SZPB máme podpísanú „Dohodu o vzájomnej podpore a spolupráci“..

 

V diskusii vystúpil primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. Ocenil náš prístup a prínos k padlým za 1. sv. vojny a našu aktivitu – keď na južnej strane kostolíka „Zbierka“ na Vrbickej ulici bude osadená 4.4. 2017 o 10.00 hod. „pamätná tabuľa“ s menami 215 občanov Liptovského Mikuláša, ktorí zahynuli v 1. sv. vojne  a  na Háji-Nicovô v r. 2018 pomník MO SR„Novodobí vojnoví veteráni“,  kde MsÚ poskytne pozemok.   Rektor AOS, Doc. Ing. Jozef Puttera, PhD konštatoval, že škole sa podarilo uskutočniť úplnú akreditáciu študijných programov, rozšírenie habilitácií a počtu študentov cez sto. Bohužiaľ, sauna z finančných dôvodov stále nie je funkčná, zato hojne navštevujeme knižnicu, ošetrovňu i bazén…  Druhý viceprezident ZV SR, plk. v.v. Ing. Paulech  zdôraznil, že patríme nielen medzi najväčšie, ale aj medzi najaktívnejšie kluby. Pozornosť venoval výsluhovým dôchodkom a dôležitosti omladenia ZV SR. Na 9. sneme sa budú musieť vyriešiť problémy, ktoré vznikli.   mjr. Ing. Ján Mrva, NŠ posádky Ružomberok zdôraznil, že všetky úlohy, ktoré VČS prijala voči ich organizácií sa budú snažiť splniť.  Predseda OO JDS a KO JDS, Dr. Michal Kotian pozýva na niektoré akcie, ktoré má Jednota dôchodcov v pláne (stretnutie na hranici, sté výročie vzniku ČSR, turistiáda, hviezdicové pochody…)   Predseda SZPB, Ing. Ján Martinko ocenil spoluprácu s naším klubom.  Predseda Českého spolku, Ing. Jaroslav Havel kvituje výbornú vzájomnú informovanosť najmä vďaka nášmu predsedovi a aktívnu spoluprácu s klubom.    Predseda nášho klubu vydal krátke pokyny, aby náš klub mohol dostať 2% z daní od fyzických a právnických osôb. Vyzval zúčastnených k zvýšenej aktivite v klube, k zakladaniu ďalších krúžkov, k väčšiemu využitiu našich vlastných priestorov.  Ďalej navrhol, aby sme získali vlastnú právnu subjektivitu – ako klub seniorov-3 – požiadať MV SR o registráciu ako občianske združenie a pridelenie IČO.  Návrh názvu :  „OBČIANSKE ZDRUŽENIE VOJENSKÝCH DOCHODCOV LIPTOV“.  Samozrejme, k tomu vypracovať štatút. Predniesol problém v komunikácií medzi zväzovou radou  a  prezídiom ZV SR.    Príspevky ďalších diskutujúcich mali mobilizačný a informatívny charakter.

 

Náš klub ZV nezabudol udeliť ocenenia členom vo forme  čestných uznaní, ďakovných listov i ďakovných listov od klubu seniorov-3.  Materiálno-technický úsek klubu pod vedením pplk. v.v. Stanislava Maruščáka v prestávke rokovania podal všetkým zúčastneným chutné občerstvenie.  Medzitým pohodovú atmosféru umocňoval harmonikár  mjr. v.v. Jozef Frémal a speváčka Anna Lenártová.       Naše plodné a konštruktívne rokovanie vyhlásilo výsledky volieb, schválilo nový plán práce a rozpočet na rok 2017 a uznesenie z Výročnej členskej schôdze.

 

     Na záver predseda klubu, pplk. v.v. RSDr. Peter Kramarčík   poďakoval všetkým, ktorí na VČS prišli, všetkým, ktorí ju pripravovali, aktérom za diskusné príspevky, za návrhy a plodné podnety, hosťom za aktívny prístup. Mandátovej, volebnej a návrhovej komisii za odvedenú prácu. Poďakoval za zvolenie aj za počty hlasov.  Vyslovil presvedčenie, že urobí všetko, aby nesklamal dôveru kladenú na neho aj celý kolektív klubu.  Menovite poďakoval celej klubovej rade.  VČS sa skončila o 18.20 hod.,  účastníci rokovania sa rozišli s dobrými pocitmi.

 

 

 

Text a foto :  pplk. v.v. Ing. Štefan Škola

 

Pridaj komentár