Zväz vojakov Slovenskej republiky

20.výročie vzniku klubu Topoľčany ZV SR

18 septembra, 2022

Dňa 26.07.2022 sa v Posádkovom klube 1.mechanizovanej brigády Topoľčany konalo slávnostné zhromaždenie klubu Topoľčany ZV SR k 20.výročiu vzniku klubu.

Cieľom slávnostného zhromaždenia klubu bolo pripomenúť si 20 rokov od založenia klubu. Stručne zhodnotiť našu činnosť a aktivity, spomenúť si na začiatky práce klubu a na ľudí, ktorí stáli pri jeho zrode. Vzdali sme hold tým, ktorí sa o to postarali, obetovali veľa svojho voľného času, veľa  vlastných finančných prostriedkov, rokovania s veliteľmi v posádke Topoľčany (13.td, armádneho zboru, domobrany, ľahkej brigády a 1.mb) až do terajšej veľmi dobrej spolupráce s velením 1.mb.

Priestory pre zhromaždenie nám pripravil veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig. generál Ing. Alexander KOLLÁRIK a náčelníčka samostatnej skupiny Velenie a štáb Veliteľstva 1. mb kpt. Mgr. Markéta VAZOVAN GRÁCOVÁ so svojimi podriadenými. Velením brigády boli pripravené dva dataprojektory, dve premietacie plátna, ozvučenie sály, hlavový mikrofón pre predsedu klubu, notebook. Pred zhromaždením prijal veliteľ brigády v Sieni cti a slávy 1.mb pozvaných hostí, kde bola pripravená káva, čaj a voda. Obed nám navaril 14.prápor logistiky, pripravil jedáleň a obsluhu. Všetci účastníci zhromaždenia mali povolené parkovať svojimi súkromnými vozidlami v kasárňach, bola zabezpečená regulácia a zabezpečil aj fotenie celej akcie.

Zhromaždenia sa zúčastnili poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a bývalý primátora mesta  Ing. Peter BALÁŽ, veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig. gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK, veliteľ bývalej 13.td, 1.az a domobrany genmjr. v.v. Ing. Ján PANČÍK,  bývalí velitelia 1.mb: brig.gen. v.v. Ing. Ivan HIRKA, brig.gen. v.v. Ing. Štefan MEČÁR, plk. gšt. Ing. Ján BUJŇÁK; veliteľ 14.práporu logistiky  pplk. Ing. Marek KRCHŇAVÝ, náčelníčka samostatnej skupiny Velenie a štáb Veliteľstva 1. mb kpt. Mgr. Markéta VAZOVAN GRÁCOVÁ.

Zo Zväzu vojakov SR: Čestný prezident Zväzu plk. gšt. v.v. Ing. Michal BOHUNICKÝ, predsedovia klubov Zväzu: Nové Mesto nad Váhom pplk. v.v. RSDr. Kamil KRIŠTOFÍK, Nitra-Zobor pplk. v.v. Ing. Pavol LUSPAJ, Sereď pplk. v.v. Ing. Ondrej URBAN.

Boli pozvaní aj ďalší hostia, bývalí velitelia, prezídium Zväzu, predseda zväzovej rady, primátor mesta Partizánske, predsedovia klubov Levice a Martin-Podháj,  ale zo služobných a rodinných dôvod sa ospravedlnili.

Bolo pozvaných 46 členov klubu Topoľčany, 10 členov sa ospravedlnilo.

Slávnostné zhromaždenie dostalo 3 pozdravné dopisy, od prezidenta ZV SR plk. v.v. Ing. Gabriela Merňáka, 2.viceprezidenta ZV SR plk. v.v. Ing. Jána Paulecha a od člena klubu plk. v.v. Ing. Jozefa ŠVIKRUHU (z rodinných dôvodov sa nemohol zúčastniť).

Predseda zhodnotil bohatú činnosť a aktivity klubu za 20 rokov, vyzdvihol vyznamenania, ktoré velitelia brigády navrhli Náčelníkovi GŠ OS SR. Na návrh veliteľa brigády plk. gšt. Ing. Jána BUJŇÁKA  náčelník GŠ OS SR udelil pamätnú medailu predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milanovi BELICOVI PhD.,  primátorovi Topoľčian Ing. Petrovi Balážovi, primátorom mesta Partizánske a Nováky, predsedovi klubu Topoľčany ZV SR pplk. v.v. RSDr. Jánovi POLIAČIKOVI.   Na návrh veliteľa brigády brig. gen. Ing. Vladimíra KUBÁŇA NGŠ OS SR udelil pamätnú medailu nášmu klubu a primátorovi mesta Ing. Petrovi BALÁŽOVI.

Vyznamenanie Zväzu Hviezda ZV SR bola doteraz udelená veliteľom brigády plk. gšt. Ing. Jánovi BUJŇÁKOVI, brig.gen. v.v. Ing. Vladimírovi KUBÁŇOVI, brig.gen. Ing. Ivanovi BALOGOVI, veliteľovi bývalej 13.td genmjr. v.v. Ing. Jánovi PANČÍKOVI, veliteľovi práporu logistiky pplk. Ing. Vladimírovi PALKOVI.

Z našej iniciatívy a aktívnej pomoci sme prispeli k oceneniu občanov obce Prašice – starostke obce Eriky NEMEŠOVEJ udelil ÚV SZPB medailu Milana Rastislava Štefánika III. stupňa, čestné uznanie ÚV SZPB MUDr. Rozálii  BARÁTOVEJ, Oblastný výbor SZPB Nitra udelil čestné uznanie Stanislave DOJČÁROVEJ.

Za hostí vystúpil Čestný prezident Zväzu plk. gšt. v.v. Ing. Michal BOHUNICKÝ.

Veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK pozval prítomných členov klubu Topoľčany na oslavy 20.výročia vzniku brigády, ktoré budú 13.októbra 2022 v Jaslovských kasárňach.

Na záver predseda klubu odovzdal udelené pamätné medaily všetkým dvanástim hosťom a všetkým 36 prítomným členom klubu Topoľčany ZV SR. V závere odovzdávania medailí predseda klubu Sereď ZV SR pplk. v.v. Ing. Ondrej URBAN odovzdal pamätnú medailu klubu Sereď predsedovi klubu Topoľčany pplk. v.v. RSDr. Jánovi POLIAČIKOVI za obojstranne prospešnú spoluprácu klubov.

Záver zhromaždenia patril spoločnému obedu v jedálni veliteľa brigády, na prípitok sme mali vineu namiesto šampanského.

Bez pomoci a logistickej podpory 1.mb a 14.prlog by sme nemohli urobiť tak dôstojné oslavy vzniku klubu, vysoko si to vážime a touto cestou obom veliteľom ďakujeme.

Text: Ján Poliačik, foto: kpt. Mgr. M. Vazovan Grácová.

Loading