Zväz vojakov Slovenskej republiky

15 rokov ZV SR HUMENNÉ 2009 – 2024

18 februára, 2024

 

V klube ZV SR Humenné si pripomenuli 15. výročie založenia klubu.

        Dňa 17.2.2024 sa v priestoroch reštaurácie Šport konala slávnostná členská schôdza ZV SR klub Humenné, na ktorej sme si pripomenuli 15. výročie založeniam klubu /klub bol založený 29.1.2009/. Rokovania členskej schôdze sa zúčastnili pozvaní hostia – primátor mesta PhDr. Ing. Miloš Meričko, brigádny generál v. v. Ing. Vladimír Kubáň, zástupca veliteľ Zb HaZZ Humenné pplk. Ing. Marián Ruman, zástupcovia partnerských klubov – Prešov pplk. v.v. Ing. Marián  Palai, za klub Michalovce kpt. v. v. Mgr. Juraj Vetrecin, mjr. v. v. Ing. Ján Kačala.

          Predseda klubu v Správe zhodnotil  činnosť klubu za jeho pätnásťročné pôsobenie. V úvode sa v krátkosti venoval súčasnej situácií vo zväze a poukázal na úlohu a význam mimoriadneho snemu ZV SR, ktorý sa bude konať v mesiaci marec 2024. Následne sa venoval  hlavne významným medzníkom v krátkej histórií klubu, pričom nezabudol poukázať na dosiahnuté úspechy a výsledky klubu. V krátkosti sa zmienil aj o vojenskej histórií samotnej posádky Humenné. Samostatná pozornosť bola venovaná  starostlivosti o členskú základňu a jej ďalšie skvalitňovanie a napredovanie. Zvýraznená  bola aj oblasť úzkej spolupráce z miestnou samosprávou, orgánmi a organizáciami na území mesta Humenné. Tejto otázke bol venovaný  dostatočný priestor.  Na dobre fungujúcu spoluprácu poukázal vo svojom  vystúpení aj samotný primátor mesta PhDr. Ing. Miloš Meričko.

          Po diskusií sme  pristúpili k oceneniu pozvaných hostí a členov klubu za spoluprácu s klubom a prácu v prospech klubu za uplynulé obdobie. Celkom sme udelili 12 Pamätných medailí klubu  8 plakiet klubu a 20 Čestných uznaní. Nezabudli sme ani na jubilantov, ktorí práve v úvode roka mali životné jubileá.

          Pretože táto členská schôdza bola aj schôdzou na začiatku roka, predložili sme členskej základni na schválenie aj základné plánovacie dokumenty na rok 2024- Správu o hospodárení za rok 2023, Správu kontrolnej komisie za rok 2023, rozpočet klubu na rok 2024. Preto v predloženom uznesení z členskej schôdze boli všetky tieto dokumenty zahrnuté do obsahu. V prijatom uznesení sme schválili aj delegáta a náhradníka na mimoriadny snem ZV SR v mesiaci marec 2024.

          Záver rokovania slávnostnej členskej schôdze vykonal predseda klubu, ktorý sa poďakoval pozvaným hosťom a členom klubu za účasť ako za hodnotné a povzbudzujúce vystúpenia v diskusií. V voľnej diskusií sa samozrejme pokračovalo aj počas podávanie obeda.

                                                                                                                                                                                                                                                  mjr.v.v. Vladimír Cibuláš

                                                                                                                                                                                                                                              predseda klubu ZV SR Humenné

Loading