Úmrtie žiadateľa – výsluhového dôchodcu o starobný dôchodok

Vážení kolegovia,

v tejto Covidovej dobe sa stáva, že niektorí z nás si podajú žiadosť na Sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok (prípadne žalobu alebo kasačnú sťažnosť na príslušný súd) a než sa SP rozhýbe a prizná  dôchodkovú dávku, žiadateľ zomrie.

Väčšinou zostane manželka zomretého (vdova), ktorá sa musí vysporiadať s novou životnou skutočnosťou a často nevie ako si počínať.

Takýto prípad mám aj z poslednej doby, keď sa na mňa obrátila manželka bývalého vojaka z povolania (poberateľa výsluhového dôchodku). Tento náš kolega, keďže po priznaní výsluhového dôchodku nepokračoval v pracovnom procese (a aj z dôvodu, že SP robí obštrukcie a vyžadovala 15 rokov civilného zamestnania pre priznanie starobného dôchodku) si pôvodne nepodal žiadosť o starobný dôchodok. Po konzultácii si náš kolega riadne podal žiadosť o SD na príslušnom pracovisku SP. V jeho prípade mu SP prizná a vyplatí dávku len 3 roky spätne, aj keď pôvodný nárok vznikol oveľa skôr. Avšak po krátkej dobe po podaní žiadosti o SD náš kolega zomrel.

Samozrejme zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pamätá na takéto prípady v čl.118, keď takéto nároky prechádzajú priamo postupne na manželku, deti a rodičov zomretého a v týchto prípadoch nie sú predmetom dedičstva.

Obdobne to platí aj v prípade správnej žaloby v sociálnych veciach a v konaní o kasačnej sťažnosti (podľa stanoviska správneho kolégia NS SR), kedy súd konanie preruší a pokračuje v nich s fyzickou osobou, na ktorú prešiel nárok na sumy starobného dôchodku, splatné ku dňu smrti. Ak takejto osoby niet, súd pokračuje v konaní s dedičmi a ak niet dedičov, konanie zastaví.

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a komentár odráža jeho osbný názor

Pridaj komentár