Podanie odvolania vo veci zamietnutia žaloby vo veci nevalorizácie 2012

Vážení kolegovia výsluhoví dôchodcovia,

 

Okresný súd Bratislava I rozsudkom č.17C/1/2014-390 zo dňa 14.9.2021 opäť zamietol žalobu vo veci nevalorizácie 2012 (Dubeň vs. VÚSZ, SR-MO SR, NR SR a MO SR).

Advokátska kancelária JUDr. Július Jánošík v Bratislave podala voči uvedenému rozsudku odvolanie na Krajský súd Bratislava z nasledujúcich dôvodov:

– súd nesprávnym procesným postupom znemožnil žalobcovi, aby uskutočňoval jemu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

– konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

– súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

– rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci

výsluhového dôchodcu.

 

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a komentár odráža jeho osobný názor.

 

Pridaj komentár