VČS Klubu Pezinok ZV SR

Dňa 24. septembra 2021 sa uskutočnila VČS Klubu Pezinok v príjemnom prostredí Spoločenského domu obce Viničné, Cintorínska 13. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa VČS zúčastnilo  43% členov, ktorí bilancovali činnosť klubu od poslednej VČS, ktorá sa konala 14. decembra 2019. Vzhľadom na účasť, riadiaci schôdze plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon, v súlade so Stanovami ZV SR čl. 16, ods. 16.5 oznámil konanie náhradnej schôdze s nezmeneným programom. V súlade so stanovami je náhradná schôdza schopná  sa uznášať nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu.

         Hosťami boli plk. Ing. Jozef PAŇKO, veliteľ VÚ 4405 Nitra, JUDr. Bohuš CHOCHLÍK, prednosta OÚ Pezinok, Ing. arch. Igor HIANIK, primátor mesta Pezinok, Štefan GRANEC, predseda MBS Pezinok, mjr. Ing. Igor POLAŠKO, veliteľ  útvaru Viničné a jeho zástupca kpt. Adam BURAN, des. Miloslav ELIÁŠ, VÚ 4405 Nitra.

         V úvode náhradnej členskej schôdze (ďalej len „NČS“) privítal predseda klubu plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ nových členov a prítomným odovzdal členské preukazy. Tajomník klubu plk. v.v. Ing Jaroslav GARAJ predniesol správu o činnosti, kde konštatoval, že na plnenie úloh plánu mala zásadný vplyv  epidemiologická situácia v SR a vo svete.  Nepodarilo sa splniť niektoré úlohy, ale Rada klubu sa schádzala pravidelne, čo malo vplyv na dobrú akcieschopnosť klubu ako celku. Hospodár klubu pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK predniesol správu o hospodárení s finančnými prostriedkami, kde konštatoval  pomerne dobrý stav finančných prostriedkov. Bolo konštatované, že v predchádzajúcom období pridelilo MV SR klubu IČO a vo FIO banke bol zriadený bankový účet.

        V ďalšej časti boli hosťom a členom klubu odovzdané vyznamenania, pamätné medaily a plakety a členom, ktorí sa dožili významného životného jubilea tradičný vecný dar. Ocenenie prevzali:

Vyznamenanie Zlatá hviezda ZV SR si prevzali: pplk. v.v. Peter Mach, mjr. v.v. František Janoušek, npráp. v.v. Bc. Ivan Blinka;

Čestné uznanie ZV SR: genmjr. v.v. Ing. Jiří Jančík, plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák, pplk. v.v. MUDr. Jozef Marko a pplk. v.v. RSDr. Ľubomír Škandera;

Pamätnú medailu klubu: JUDr. Bohuš Chochlík, mjr. Ing. Igor Polaško a kpt. Adam Buran;

Pamätnú medailu klubu „zlatá limitovaná edícia“ : genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, plk. v.v. Ing. Jaroslav Garaj, pplk. v.v. Ing. Štefan Hudák a plk. v.v. Ing. František Parišek;

Pamätnú plaketu klubu: genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr. v.v. Ing. Jiří Jančík, des. Miloslav Eliáš, npráp. Antonín Jedlička, Ján Škríp a plk. Ing. Jozef Paňko (limitovaná zlatá edícia);

Do Rady klubu bol jednohlasne zvolený ppráp Peter Kučina. Jednohlasne boli zvolení delegáti na 10. Snem ZV SR: Milan Viglaský, Stanislav Šimon a náhradník Jaroslav Garaj. NČS na návrh rady klubu jednomyseľne schválila kandidáta na prezidenta ZV SR,  člena nášho klubu plk. v.v. Ing. Gabriela Merňáka, ktorý pri predstavovaní zoznámil NČS so svojimi predstavami zámermi. Vyjadrujúci členovia klubu mu vo vystúpeniach prejavili dôveru a podporu. Vyzdvihli jeho ľudské a odborné kvality.

Vo svojich príhovoroch naši hostia – primátor mesta Pezinok, prednosta OÚ Pezinok a veliteľ VÚ 4405 Nitra vyzdvihli spoluprácu s klubom a popriali členom klubu mnoho ďalších úspechov.  Genpor. Vojtek, 1. viceprezident ZV SR a predseda KG SR poďakoval za prácu a zhodnotil náš klub ako jeden z naj akcieschopných klubov v rámci zväzu.

V závere NČS jednohlasne schválila uznesenie. Po veľmi chutnej slávnostnej večery členovia klubu si zaspomínali na vojenský život v minulosti a teraz. NČS bola dôstojným vyvrcholení úsilia vedenia klubu stretnúť sa osobne s členmi klubu, spojenú s bilancovaním činnosti.

Pripravil: text: Stano Šimon, fotky: Štefan Hudák

 

 

Pridaj komentár