Zomrel pplk. Ing. Ľubomír Moško

Vážení priatelia,

Klub vojakov ZV SR posádka Žilina z ľútosťou oznamuje, že 14. júla 2021 po ťažkej chorobe vo veku 67 rokov zomrel pplk. Ing. Ľubomír MOŠKO, dôstojník špeciálnych služieb.

Ľubomír MOŠKO sa narodil 27.júna 1954 v Trenčíne, detstvo a školské roky prežil vo svojom rodisku. Jeho rozhodnutie stať sa vojakom z povolania, výrazne ovplyvnili prostredie v ktorom žil a záujem o vojenskú službu. Ako 15 ročný sa prihlásil sa na stredoškolské štúdium do Vojenskej strednej odbornej školy práporčíkov v Školskom a výcvikovom stredisku tyla v Žiline. Prvé roky vojenskej služby absolvoval na Západnom vojenskom okruhu u 1.prieskumného práporu PODBOŘANY. V službe sa mu darilo a za úspešné plnenie úloh bol odoslaný k trojročnému internému štúdiu na Vojenskú vysokú školu tylového a technického zabezpečenia v Žiline. V škole si úspešne viedol a získal nové vedomosti i nové možnosti ďalšej služby v armáde. Štúdium úspešne ukončil v júli 1979. No skúsenosti zo služby u prieskumného práporu ZVO ho lákali. Na vlastnú žiadosť bol premiestnený do podriadenosti Federálneho ministerstva vnútra s určením pre Hlavnú správu vojenskej kontrarozviedky. Od tejto doby až do 1.7.1990 pôsobil v službe Vojenského obranného spravodajstva v Banskej Bystrici a neskôr na Vysokej škole tylového a technického zabezpečenia v Žiline. Po vzniku Slovenskej republiky a ustanovení Armády Slovenskej republiky vykonával službu ako veliteľ školskej roty Vojenského učilišťa Žilina a neskôr ako učiteľ učebnej skupiny ekonomického zabezpečenia. Od 1.septembra 1995 pôsobil ako učiteľ odbornej prípravy tylových služieb Vojenskej strednej škole v Liptovskom Mikuláši. Jeho pedagogická činnosť si vyžadoval ďalšie pedagogické vzdelanie. V rokoch 1996 – 1997 popri zamestnaní absolvoval trojsemestrálne doplnkové pedagogickému štúdium na Vojenskej akadémií. Prvého januára 1998 bol prijatý za profesionálneho vojaka v stálom služobnom pomere. 31.decembra 1999, po splnení nároku na vojenský dôchodok v hodnosti podplukovník na vlastnú žiadosť ukončil službu profesionálneho vojaka. Neodišiel odpočívať, pokiaľ mu zdravotný stav dovoľoval, pokračoval v práci ako občiansky zamestnanec v ozbrojených zložkách. Na Veliteľstve železničného vojska pôsobil ako referent finančnej a ekonomickej služby.

Smútočná rozlúčka zo zosnulým sa uskutoční z vojenskými poctami 19.7.2021 o 10,00 hod. na Mestskom cintoríne v Žiline.

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!

V Žiline 16.7.2021
plk. v.v. Juraj Drotár

Pridaj komentár