K histórii valorizácie výsluhových dôchodkov – rok 2006

Vážení kolegovia,

aj v tejto covidovej dobe naďalej pokračujem v nastavenom zrkadle činnosti kompetentných orgánov pri (ne) priznávaní zvyšovania našich výsluhových dávok.

Vráťme sa do roku 2006.

Tento rok je v oblasti sociálneho zabezpečenia významný aj tým, že prezident SR navrhol dňa 24.7.2006 Ústavnému súdu SR začatie konania o súlade niektorých paragrafov zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s niektorými ustanoveniami Ústavy SR ( týkalo sa to najmä spôsobu valorizácie dôchodkov, opakovanej novelizácii s cieľom vylúčiť zvyšovanie dôchodkových dávok, podmienenie valorizácie limitom hornej hranice dôchodkovej dávky).

Ústavný súd SR prijal návrh prezidenta SR na ďalšie konanie dňom 13.9.2006 a súčasne pozastavil účinnosť §82 zákona č.461/2003 Z. z. s účinnosťou od 14.10.2006. Samotné rozhodnutie vydal ÚS SR (PL.ÚS 16/06-39) dňa 30.4.2008.

Ak si myslíte, že uvedené skutočnosti postrehli kompetentní funkcionári pri ďalšom zvyšovaní výsluhových dôchodkov v decembri 2006, tak sa mýlite. Toto zvýšenie bolo podmienené limitom hornej hranice dôchodkovej dávky a to 15.300 Sk (zákon č.586/2006 Z. z. o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006). Samotné prijatie uvedeného zákona sprevádzalo podľa mňa chaotické jednanie rezortov, vlády SR a NR SR.

Vláda SR schválila návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006 dňa 22.2.2006 a predložila ho 23.2.2006 do Národnej rady SR. Predseda NR SR dňa 24.2.2006 navrhol rozhodnutím č.1539 Národnej rade SR uvedený návrh zákona (tlač č.1487) prideliť na prerokovanie kompetentným výborom NR SR a určil lehoty na jeho prerokovanie. A tým celá vec „zhasla“.

Nový materiál obsahujúci totožný návrh zákona predložil nový minister vnútra (R.Kaliňák) dňa 2.8.2006 do vlády SR. Vláda SR uvedený materiál odložila a prerokovala a schválila ho na rokovaní vlády SR dňa 16.8.2006. Národná rada SR uznesením č.42 z 5.septembra 2006 pridelila návrh zákona (tlač 44) na prerokovanie kompetentným výborom NR SR a určila lehoty na jeho prerokovanie.

V gestorskom výbore vychytali niektoré „muchy“ , ktoré si neuvedomili rezortní predkladatelia návrhu zákona (napr. zvyšovanie VD colníkom priznaných v období, keď colníkom ani nemohol vzniknúť nárok na VD, zvyšovanie vdovských dôchodkov aj vdovám, ktoré nemali na zvýšenie nárok).

          NR SR svojím Uznesením č.121 z 24.10.2006 schválila očistený návrh zákona o zvýšení VD zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006. Schválený zákon bol zverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 586/2006 Z. z.

 

Ľubomír Dubeň

autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a komentár odráža jeho osobný názor.Pridaj komentár