Materský príspevok a nesúlad zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s Ústavou SR?

Nový odborový zväz polície podal Verejnej ochrankyni práv podnet, ktorým namietal možné porušenie základných práv a slobôd mužov – príslušníkov Policajného zboru, ktorým nie je umožnené v prípade prevzatia dieťaťa do osobnej starostlivosti po dohode s matkou dieťaťa čerpať materské na rozdiel od ostatných otcov zo všeobecného systému sociálneho zabezpečenia. Ďalší podnet tohto odborového združenia sa týkal možného porušenia základných práv a slobôd príslušníkov a príslušníčok Policajného zboru pri priznávaní a vyplácaní dávky-materské. Príslušníci a príslušníčky PZ, ktorým je priznané materské sú v horšom postavení v porovnaní s inými rovnako zarábajúcimi zamestnancami a zamestnankyňami, ktorým je vyplácané materské vo vyššej sume.

     Verejná ochrankyňa práv podala Ministerstvu vnútra SR podnet na iniciovanie zmien príslušných ustanovení zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov resp. ich zosúladenie s Ústavou SR.

Ministerstvo vnútra dňa 30.3.2020 odmietlo tento podnet k zmene právnej úpravy.

     V nadväznosti na to  sa Verejná ochrankyňa práv osobným listom  obrátila ma ministra vnútra so žiadosťou o prehodnotenie tohto zamietavého stanoviska. Minister vnútra dňa 25.7.2020 opätovne zamietol podnet Verejnej ochrankyne práv. Minister vnútra ani neakceptoval ponuku Verejnej ochrankyne práv na osobné stretnutie.

V čom spočíva možná protiústavnosť v zákone č.328/2002 Z.z.?

1.   Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov neumožňuje policajtovi-otcovi priznať dávku materské v prípade, ak sa dohodne s matkou dieťaťa na tom, že prevezme dieťa do osobnej starostlivosti. Otcom – ostatným zamestnancom v súkromnej sfére alebo štátnym zamestnancom však všeobecný systém priznáva nárok na materské aj vtedy, ak prevzali dieťa do osobnej starostlivosti po dohode s matkou dieťaťa.

2.   Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov určuje materské vo výške 70% čistého denného služobného platu. Pre ostatných súkromných zamestnancov a štátnych zamestnancov sa materské určuje vo výške 75% denného vymeriavacieho základu. Rozdiel medzi dennou výškou materského v osobitnom systéme a vo všeobecnom systéme pri rovnako zarábajúcich osobách predstavuje od 6% do 33%. Do vyrovnaného prípadne lepšieho postavenia sa policajt (policajtka) dostane až keď jeho hrubý príjem presiahne 3.180 €, čo u mladých príslušníčok (príslušníkov) nie je časté.

     V nadväznosti na uvedené skutočnosti podala Verejná ochrankyňa práv dňa 4.11.2020 Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov s Ústavou SR.

  

Ľubomír Dubeň
autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a text vyjadruje jeho osobný názor.

Pridaj komentár