K histórii nevalorizácie výsluhových dôchodkov – rok 2005

     Vážení kolegovia,

     pokračujeme v odhaľovaní postoja (ne)kompetentných funkcionárov MO SR, vlády SR a poslancov NR SR voči skupine občanov-výsluhových dôchodcov.

    Tak ako už bolo objasnené v predchádzajúcom komentári, týkajúcom sa (ne)valorizácie v roku 2004, objasním Vám ich konanie v roku 2005. Ak si myslíte, že sa „polepšili“ hlboko sa mýlite, ale nikto neprekročí svoj tieň a každý robí len to na čo má.

     Vzhľadom na „nestihnutie“ zákonného termínu na valorizáciu výsluhových dôchodkov (podľa §68 ods.3 a 4 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov) koncom roka 2004, predložil minister obrany p. Juraj Liška návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov za rok 2004 dňa 16.2.2005 do vlády SR, ale na základe pripomienok niektorých členov vlády minister obrany stiahol uvedený materiál z programu rokovania vlády SR s tým, že vláda SR uložila ministrovi obrany a ministrovi vnútra predložiť na rokovanie vlády do 31.3.2005 analýzu hospodárenia osobitných účtov do roku 2020.

     Minister obrany predložil analýzu dňa 31.3.2005 vláde SR, samotná  analýza predstavovala 2 a pol strany textu (podľa mňa ani obsahovo nespĺňala to čo požadovala vláda).  Samozrejme takýto „rozsiahly materiál“ zodpovedajúci však schopnostiam tvorcov analýzy bol dňa 6.4.2005 odmietnutý a z programu rokovania vlády SR aj vypustený. Nové znenie analýzy  (obsahovalo už až 3 strany textu) bolo dňa 27.4.2005 vzaté na vedomie. 

     A výsledok sa dostavil.

     Nielenže nebola priznaná valorizácia za rok 2004, ale podarilo sa „vylepšiť“ situáciu s tým, že pre istotu v roku 2005 nebola žiadnemu výsluhovému dôchodcovi (vyplácanému VÚSZ) priznaná riadna zákonná valorizácia za rok 2005.

MO SR spracovalo ďalší materiál o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2005 (pre tzv. starodôchodcov), aby sa zrealizovala „ďalšia“ zákonná koncoročná valorizácia a dalo ho do medzirezortného pripomienkového konania v júni 2005. Tento materiál však nebol predložený na rokovanie vlády SR a teda sa ďalšia valorizácia nekonala.

     Podľa môjho laického názoru MO SR podcenilo situáciu a výsledok plne dopadol na poberateľov výsluhových dávok, pre starodôchodcov to znamenalo zrušenie 3 valorizácií a pre novodôchodcov zrušenie 1 valorizácie len za roky 2004-2005.

Výsmechom pre nás bola napr. správa MO SR poskytnutá tlačovej agentúre SITA dňa 11.6.2005 s názvom „Výsluhové dôchodky ba sa mali valorizovať od decembra“. Takéto pokusné balóniky boli vypúšťané na upokojenie situácie.

P.S.

S cieľom efektívnejšieho využitia finančných prostriedkov osobitného účtu bola spracovaná novela zákona č.328/2002 Z. z., ktorá bola schválená NR SR v 3. čítaní dňa 7.12.2005. Prezident však návrh zákona nepodpísal nakoľko bol v rozpore s Ústavou SR a vrátil návrh zákona späť do NR SR. Po opätovnom prerokovaní uvedený návrh zákona už nebol NR SR dňa 2.2.2006 schválený. Návrh zákona obsahoval aj ustanovenia, že výsluhový dôchodok (po splnení podmienok) by náležal policajtom až po dosiahnutí 50 rokov fyzického veku.

 

Ľubomír Dubeň
autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a text vyjadruje jeho osobný názor

Pridaj komentár