Ukončenie pripomienkového konania k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

   Text návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme predloženého na medzirezortné pripomienkové konanie jednoznačne nezaručoval, že v budúcnosti budú zachované sociálne istoty príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov, ktoré majú dnes v zákone č. 328/2002 Z. z. Náš Zväz preto spolupracoval s APVV a na podporenie spracovanej pripomienky sme i Vás vyzvali na našej webstránke. 

     Po ukončení pripomienkového konanie sme dostali od prezidenta APVV takýto list:

     Dobrý deň,

dňa 04. 12. 2020 skočilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme v rámci, ktorého Asociácia policajtov vo výslužbe (APVV) uplatnila zásadnú hromadnú pripomienku verejnosti.

     Túto pripomienku podporilo  na právnom a informačnom portáli Úradu vlády SR (Slov-Lex) spolu 154 osôb. Vzhľadom na opatrenia pandémie COVID-19 bola možnosť vyjadrenia podpory realizovaná aj elektronicky a to využitím verejného portálu www.peticie.com. Na tomto portáli bola táto pripomienka od 27. 11. 2020 do 04. 12. 2020 (do 24:00 h) podporená spolu 4150 osobami.

     Kompletný materiál (vrátane zoznamu podporovateľov) bol zaslaný dňa 07. 12. 2020 predkladateľovi návrhu ústavného zákona elektronickou poštou (MPSVaR SR, Sekcia legislatívy), ktorý bol adresovaný priamo ministrovi. Priebežná informácia a sprievodný list bude zverejnený  na  wwww.asociaciapolicajtov.sk .

     Z predbežnej analýzy, veľkého množstva, vznesených pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania (503 pripomienok, z toho 328 zásadných a 2 hromadné pripomienky verejnosti) je zrejmé, že všetky subjekty na ktoré sa vzťahuje osobitný systém výsluhového zabezpečenia (zákon č. 328/2002 Z. z.) uplatnili zásadné pripomienky, ktoré sú obsahovo zhodné s hromadnou pripomienkou APVV a požadujú  nielen garanciu osobitného systému výsluhového zabezpečenia, ale aj jeho zachovanie bez zúženia jeho vecnej alebo osobnej pôsobnosti.

     Okrem toho boli viacerými oprávnenými subjektmi vznesené požiadavky nielen posunúť termíny legislatívneho procesu návrhu tohto ústavného zákona, ale tento aj „stiahnuť“ z legislatívneho procesu.

     Chceme sa aj touto formou v mene prezídia APVV poďakovať všetkým za vyjadrenie samotnej podpory tejto hromadnej pripomienky, ale aj za pomoc a iniciatívu nielen pri jej propagovaní, informovaní a upozornení na jej existenciu, ale aj potrebu vyjadrenia jej podpory. Zároveň Vás ubezpečujeme, že prezídium APVV je pripravené v prípade, že nebudú všetky návrhy v hromadnej pripomienke akceptované, na rozporovom konaní obhajovať práva a sociálne istoty všetkých poberateľov dávok  z výsluhového zabezpečenia.

S pozdravom   

POVINNOSŤ * ÚCTA * PRIATEĽSTVO

JUDr. Hristo Gluškov

Prezident APVV

 

Prezídium ZV SR bude i naďalej v tejto veci s APVV veľmi úzko spolupracovať. Ďakujeme všetkým, ktorí hromadnú pripomienku podporili. Ide predsa o nás všetkých, nielen tých čo výsluhové dôchodky poberajú ale i tých, ktorí slúžia a právom očakávajú, že budú výsluhový dôchodok v budúcnosti poberať.

Pridaj komentár