Aj v Martine sa hodnotilo

Na základe Plánu činnosti klubu na rok 2020 zvolala rada klubu na deň 21. 2. 2020 Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa konala v priestoroch Kasární SNP na Podháji, kde máme vyčlenený priestor na stretávanie sa a poriadania klubových akcií. Schôdze sa zúčastnilo 56,4% členov klubu, čo vytvorilo predpoklad na unášanie sa nadpolovičnou väčšinou. Predseda klubu pred otvorením rokovania privítal hostí a členov klubu. VČS sa zúčastnili aj pozvaní hostia : prezident Klubu výsadkárov vo výslužbe pplk. v.v. Viktor Puchoň, predseda OO JDS Martin plk. v.v. Ing. Miroslav Pazdziurko, NŠ opravárenského práporu mjr. Ing. Jozef Hojo a veliaci poddôstojník nrtm. Rastislav Puškáš.

  

Po oficiálnom otvorení členskej schôdze sme si minútou ticha uctili tých, ktorý nás v uplynulom roku predišli na večnosť a následne predseda klubu predniesol správu o činnosti klubu za rok 2019. Predseda klubu v nej okrem iného poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na plnení úloh stanovených Plánom činnosti na rok 2019, vytkol členom klubu malú účasť na klubových akciách i akciách organizovaných JDS. Za aktívnu činnosť v prospech klubu bolo ocenených 8 členov ďakovnými listami a čestnými uznaniami.

  

 V diskusii zazneli príspevky, ktoré smerovali predovšetkým do oblasti nosenia rovnošiat na verejnosti i nemožnosti ich legálneho získania.  Diskutovaná bola aj činnosť európskeho parlamentu, predovšetkým v otázke jeho uznesenia zo dňa 19.9.2019, ktoré hrubo skresľuje históriu obdobia 2. svetovej vojny. Členovia klubu vyzvali predsedu klubu, aby toto predniesol na zasadaní Zväzovej rady s tým, prečo nebolo zaujaté jednoznačné stanovisko zo strany ZV SR k uvedenej problematike. V priebehu rokovania VČS boli ďalej prednesené správy o hospodárení klubu a  kontrole hospodárenia. Členovia klubu boli oboznámení s finančným rozpočtom a plánom činnosti na rok 2020.

Počas prestávky bolo podané malé občerstvenie a po jej skončení sme pristúpili k voľbe kontrolóra klubu, ktorý nahradil zosnulého plk.v.v. Ing Čutka. Jednohlasne bol zvolený pplk.v.v. Ing. Ján Kolega. Na záver rokovania predseda klubu poďakoval hosťom za prijatie pozvania, členom klubu za účasť a zaželal im všetko dobré v roku 2020, predovšetkým pevné zdravie, osobné a pracovné úspechy.

 

Pplk. v.v. Ing. Josef Surman, predseda Klubu ZV SR Martin – Podháj

Pridaj komentár