Členská schôdza klubu Topoľčany

Dňa 1. februára 2020 v priestoroch kasárenské klubu 1.mechanizovanej brigády sa konala členská schôdza klubu Topoľčany ZV SR. Bola prednesená správa o činnosti klubu od poslednej členskej schôdze, vyhodnotenie plnenia plánu činnosti klubu za rok 2019, predložila správu o hospodárení klubu za rok 2019 a správu kontrolóra klubu, schválila plán činnosti a finančný rozpočet klubu na tento rok, zvolila  do rady klubu rtn. v.z. Ing. Róberta KRÁĽA a prerokovala návrh nových stanov zväzu, organizačného a rokovacieho poriadku. Členskej schôdze sa zúčastnila primátorka mesta JUDr. Alexandra GIECIOVÁ, člen predsedníctva Oblastného výboru SZPB v Nitre Anton ŠUCHTER, predseda mestskej organizácie dôchodcov v Topoľčanoch Milan PÁLENÍK. Veliteľ 1.mechanizovanej brigády, veliteľ prlog a prednostka okresného úradu sa ospravedlnili. Účasť na členskej schôdzi bola 51%.

Po privítaní hostí, predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik privítal nových členov klubu, minútou ticha si uctili pamiatku zosnulých kolegov,  vojakov z povolania – profesionálnych vojakov mjr. v.v. Milana TREFNÉHO,  pplk. v.v. Ing. Emila JAHODU, plk. v.v. JUDr. Dušana MURÍNA, práp. v.v. Ondreja BOMBA,  pplk. v.v. Vladimíra ŠPALDOŇA podpredsedu klub (zomrel 10 minút pred začatím schôdze), veliteľov bývalej 13.tankovej divízie genmjr. v.v.  Ing. Čestmíra HRBEKA, genplk. v.v. Ing. Jozefa TUCHYŇU, náčelníka štábu bývalej 13.tankovej divízie genmjr. v.v. Ing. Gašpara HOZMANA, pplk. v.v. Ing. Ladislava SVATÍKA príslušníka 3.prcho Topoľčany a veliteľa slovenského kontingentu 1.čs. prrchbo vo vojne proti Iraku Trvalá sloboda 2003. Po procedurálnych úkonoch k rokovaniu schôdze, predseda klubu odovzdal 13 členom klubu ďakovné listy rady klubu Topoľčany, Čestné uznanie ZV SR: pplk. v.v. Ing. Jánovi GALATOVI,  npráp. v.v. Zdenkovi HVĚZDOVI,  pplk. v.v. Emilovi MINÁRIKOVI, pplk. v.v. Mgr. Michalovi TOMANOVI. Najvyššie ocenenie zväzu HVIEZDA ZV SR bola udelená a odovzdaná pplk. v.v. Ing. Františkovi KORČÍKOVI, pplk. v.v. Ing. Jiřímu MELOUNOVI, pplk. v.v.  Rudolfovi ZÁMEČNÍKOVI. Čestné uznanie ZV SR udelené brig. gen. Ing. Ivanovi BALOGOVI veliteľovi 1.mechanizovanej brigády, kpt. Mgr. Markéte VAZOVAN GRÁCOVEJ vedúcej staršej dôstojníčke oddelenia CIMIC a PSYOPS 1.mechanizovanej brigády, pplk. Ing. Vladimírovi PALKOVI veliteľovi prlog TO bude odovzdané pri najbližšej príležitosti.

    

Každý účastník schôdze dostal dokumenty k rokovaniu  schôdze – program schôdze, rokovací a volebný poriadok, návrh plánu činnosti klubu na rok 2020, návrh uznesenia z členskej schôdze. V správe o činnosti  klubu od ostatnej  členskej schôdze predseda klubu zhodnotil prácu klubu, plnenie plánu činnosti, podiel na práci zväzu, poďakoval 21 darcom 2% z daní fyzických osôb v prospech klubu v sume  599 €, informoval o stave členskej základne klubu. Už siedmy krát klub zorganizoval Deň vojnových veteránov, „ČERVENÉ MAKY“, vyhodnotil kultúrnospoločenské akcie (stretnutie s členkami klubu, stretnutia v prírode, zájazd do Komárna a Kolárova, stretnutia s jubilantmi) účasť na oslavách 74.výročia oslobodenia Topoľčian, 74.výročia ukončenia 2.svetovej vojny v Európe,  75.výročia SNP.  Vyhodnotil spoluprácu s velením  útvarov v posádke. Informoval o zmene vo vedení ZV SR. Kladne hodnotil rozvíjajúcu sa spoluprácu  s JDS Prašice, zhodnotil účasť a veľmi dobré výsledky členov klubu na streleckých súťažiach  v rámci Slovenska aj v zahraničí. V súlade s uznesením 11. zasadania Zväzovej rady  oboznámil členov o návrhu  Stanov ZV SR a Organizačného a rokovacieho poriadku ZV SR. Členská schôdza v uznesení vyjadrila súhlas s návrhom stanov zväzu, organizačným a rokovacím poriadkom zväzu spracovaných komisiou zväzu.

  

Na nástenke boli zverejnené dokumenty – fotografie hlavných funkcionárov MO SR, GŠ OS SR, PS OS SR a 1.mechanizovanej brigády, zloženie prezídia a predsedníctva zväzovej rady s fotografiami, výsledky  streleckej súťaže organizovanej  našim klubom, výsledky našich strelcov v Martine, Leviciach, Seredi,  Novom Mesta nad Váhom, v Holešove (ČR) a v Plzni (ČR),  benefity pre členov ZV SR, možnosť zájazdu do Bruselu, informácia  zástupca riaditeľa ÚVN Ružomberok plk. MUDr. Romana JANTOŠA prednesená na 11.zasadaní zväzovej rady, výpis z plánu činnosti ZV SR na rok 2020.

Na záver predseda klubu poďakoval všetkým, ktorí sa jej zúčastnili, diskutujúcim a rade klubu za prípravu a priebeh schôdze.

Text: predseda klubu Topoľčany Ján Poliačik  Foto: Ing. Róbert Kráľ. 

Pridaj komentár