Stretnutie jubilantov ZV SR – klub Topoľčany

Velenie 1.mechanizovanej brigády spolu s Radou klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR sa dňa 26.11.2019 stretli s členmi klubu dožívajúcich sa životného jubilea v druhom polroku 2019 v Sieni cti a slávy 1.mb. Je to už tradícia, že sa velenie brigády stretáva s vojenskými dôchodcami. Po príhovore predsedu klubu  pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK prítomným jubilantom odovzdal pamätné listy Zväzu vojakov SR a blahoželania  rady klubu Topoľčany. Za velenie brigády sa zúčastnil zástupca veliteľa 1.mb plk. Ing. Milan CVIK a vedúca staršia dôstojníčka oddelenia CIMIC a PSYOPS 1.mb kpt. Mgr. Markéta VAZOVAN GRÁCOVÁ. Veliteľ brigády bol na dovolenke a veliteľ práporu logistiky sa zúčastnil aktu preberania funkcie veliteľa brigády bojového zabezpečenia. (Veliteľom je plk. gšt. Ing. Ján BUJŇÁK). 

   

 Životného jubilea 85 rokov sa dožil pplk. v.v. Emil MINÁRIK; 80 rokov plk. v.v. Ing. Milan HARIŇ, čat. v.v. František MIKUŠ ; 75 rokov npráp. v.v. Milan PÁLENÍK; 70 rokov: mjr. v.v. Elemír BEDNÁR, mjr. v.v. Zdeněk ŠANTORA; 65 rokov: mjr. v.v. Miroslav GELETA, plk. v.v. Ing. Zoltán HAJNAL, pplk. v.v. Ing. Štefan KIČKO, plk. v.v. Ing. Jozef ŠVIKRUHA, čat. v.v. Bc. Rudolf CHOVANEC, pplk. v.v. JUDr. Jozef GLOBAN, 60 rokov: kpt. v.v. Mgr. Jozef DEDÍK, npráp. v.v. Peter JURDÁK, plk. v.v. Ing. Juraj LAUKO, pplk. v.v. Ing.   Zdeněk ZATLOUKAL. Niektorí jubilanti sa stretnutia nemohli zúčastniť. 

            

Jubilanti besedovali o úlohách brigády a výcviku súčasných profesionálnych vojakov a zároveň sa spomínalo na roky strávené v armáde. Po prehliadke Siene cti a slávy 1.mb, besede a spoločnej fotografii pred tankom T-72 nasledoval  spoločný obed v jedálni veliteľa 1.mb. 

Text: predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK  Foto: kpt. Mgr. M. Vazovan Grácová 1.mb.

Pridaj komentár